Skip to content

L’Ajuntament paralitza les obres il·legals que es detecten, que s’hauran de legalitzar o esbucar

L’Ajuntament de Manacor ordena paralitzar totes les obres il·legals que es detecten en aplicació de la llei 2/2014 d’Ordenació i ús del sòl. D’aquesta manera els tècnics d’Urbanisme en detectar obres que no disposen de llicència o que no s’ajusten a la llicència concedida, fan la corresponent denuncia, que dóna lloc a un decret de paralització immediata de les obres. “En cas que els propietaris o promotors de les obres il·legals no acatin l’ordre de suspensió i no aturen les obres en el termini de 48 hores, l’Ajuntament procedirà al seu precinte”, expliquen els tècnics del departament.

Davant aquesta situació, d’acord amb allò establert a la Llei 2/2014, els responsables de les obres il·legals tenen 2 mesos per sol·licitar la legalització de les obres, en cas que la normativa ho permeti. Transcorregut aquest termini, si no s’ha instat la legalització de les obres o si les obres són il·legalitzables, s’iniciaran els tràmits per a reposar la realitat física alterada, que finalitzarà amb la resolució de la demolició de les actuacions d’urbanització o edificació que siguin manifestament incompatibles amb l’ordenació urbanística.

L’incompliment de les ordres de reposició de la realitat física al seu estat original per part dels propietaris, podrà donar lloc d’acord a la llei 2/2014 a la imposició de fins dotze multes coercitives amb una periodicitat mínima d’un mes i quantia del 10% del valor de les obres realitzades. Per altra part, i de forma independent al procediment de restabliment de l’ordre jurídic alterat, la mateixa llei preveu l’aplicació de sancions a qualsevol responsable d’una obra feta sense llicència o sense ajustar-se a la mateixa.

Un cas a Porto Cristo
En aquesta situació es troba un establiment de Porto Cristo. El passat 25 de novembre des de l’Ajuntament es dictà un decret de paralització immediata de les obres que s’hi feien després de certificar que les obres que s’executaven no es corresponien amb el que havien comunicat a l’Ajuntament els responsables de l’establiment hoteler.

Donant compliment a la Llei 2/2014, pocs dies més tard i després de comprovar que les obres no s’havien aturat tot i el decret de paralització, dia 2 de desembre de 2016 es decretà el precinte de les obres. Un precinte que varen fer efectiu els agents de la Policia Local juntament amb el personal de l’Ajuntament.

Les obres seguiren tot i el precinte imposat per l’Ajuntament. Així els tècnics municipals, després de comprovar que l’activitat seguia a l’obra, informaren de la situació a la companyia que proporciona el subministrament elèctric a l’edifici perquè tallàs el servei. A més a més i en el mateix sentit, l’Ajuntament ha informat d’aquesta actuació a la Direcció General de Turisme i al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social als efectes oportuns de realitzar les corresponents inspeccions atès que durant les visites realitzades pel personal de l’Ajuntament es va observar que les condicions dels operaris d’obra no semblaven ajustades a la normativa vigent, informen els tècnics municipals.

Back To Top
Search