skip to Main Content

Ordre a la plaça

Albert Carvajal

En un article anterior ja apuntàrem que d’ençà de la segona meitat del segle XIX Manacor inicià una sèrie de millores que pretenien obrir la vila als nous corrents que arribaven d’Europa, però sense discutir mai els poders tradicionals. En aquesta ocasió explicarem el projecte per adesar i modernitzar la popular plaça de les Verdures, convertida feia temps en un punt de brutor i d’insalubritat. El fet és que el 19 d’octubre de 1862, essent batle Llorenç Caldentey, es formà una comissió municipal per redactar les ordenances a què havien de subjectar-se aquells que hi acudien diàriament per vendre els seus productes. El document que es presentà per a la seva aprovació incloïa els següents punts:

1.- Els venedors i venedores haurien d’ocupar els trasts que se’ls assenyalàs sota pena de perdre els productes que tendrien si no ho feien així.2.- Les fruites i altres productes de boca havien de ser de bona qualitat.
3.- Aquells articles que no fossin comestibles també serien revisats per l’autoritat.
4.- Pel que fa a la venda i matança de carns, se seguiria la normativa regulada pel Butlletí Oficial de la Província de data 24 de febrer de 1859. Totes les peces haurien de tenir marcades la qualitat i el preu de venda mitjançant una tauleta de fusta.
5.- A la pescateria no es podria vendre cap mena de peix si abans no era inspeccionat per la persona nomenada per l’Ajuntament. Tot el peix havia d’estar a la vista del públic i quedava prohibit treure’l al carrer per a la seva venda ambulant.
6.- Als forns es posaria també una tauleta de fusta per indicar als compradors el pes i el preu de cada pa, restant obligats els forners a disposar d’una balança prèviament revisada perquè el client pogués confirmar que feien el pes que marcaven.
7.- Quant a les begudes, seria castigada tota adulteració o mescla fraudulenta.
8.- Per assegurar l’exactitud dels pesos i mesures dels articles, s’establiria un repès a càrrec de la persona en qui delegaria l’Ajuntament.
9.- Les infraccions a les disposicions o regles anteriors serien castigades amb les multes que estipularia l’Ajuntament atenent a la gravetat de la falta.

La proposta fou aprovada en totes les seves parts i es determinà passar-ne una còpia al Governador perquè hi donàs el vist-i-plau alhora que es feia saber al públic mitjançant pregó. Seguidament, es nomenaren les persones que cuidarien del seu compliment:

• Vigilància de la plaça: el tinent de batle Miquel Domenge.
• Responsable de la matança i venda de carns: el tinent de batle Bartomeu Ferrer .
• Responsable de la pescateria: el tinent de batle Pere Joan Oliver.
• Responsable dels forns: el regidor síndic Bartomeu Bosch.
• Responsable de les begudes: el regidor Miquel Rosselló.
Si partim de la base que la situació de la plaça manacorina devia ser deplorable, a primera vista podríem pensar que tota aquella normativa suposava una passa endavant en la modernitat de la vila. Però la veritat és que aquelles pautes no milloraven les normes que regiren l’ús de la plaça quasi dos-cents anys abans fins a la promulgació del Decret de Nova Planta.

Back To Top
Search