Skip to content

“La part més difícil de controlar és la neteja viària”

El batle és de vacances i ens deriva al tècnic de medi ambient, Antoni Pascual. Parlam amb ell sobre el contracte amb Lumsa de recollida de fems i sobre el contracte amb Melchor Mascaró de jardineria.

Respecte el primer ens explica que és un contracte per quatre anys, que es compliran l’abril de 2018, i que el contracte considera la possibilitat de dos anys de pròrroga. El serveis que ha de dur a terme són: la recollida del rebuig, la recollida selectiva, la recollida de voluminosos, la neteja viària i el maneteniment del parc verd i de l’Ecoparc.

Pel que fa a la recollida de residus hi ha una sèrie de freqüències establertes, que canvien segons si és temporada alta o temporada baixa. Per posar algun exemple a Manacor en temporada alta hi ha sevei de recollida de rebuig diàriament; de paper, cartró i envasos quatre dies a la setmana i de vidres, dos dies a la setmana.

Pel que fa al servei porta per porta hi ha un servei de recollida de vidres als hotels, bars i restaurants i un altre de recollida de cartró als comerços; tant un com l’altre, dos dies a la setmana.

Respecte de la recollida de voluminosos ens explica que hi ha dues vies. L’ordinària que funciona amb una telefonada prèvia. El ciutadà telefona per avisar i deixa l’obejcte davant el seu portal a primera hora del matí, un dels dos dies establerts, que a Manacor són el dimecres i el dissabte. Als altres nuclis més petits és només un dia.

L’altra via és pels voluminosos abandonats sense avís. En aquest cas la inspectora de serveis avisa d’allò que detecta, o de vegades també ho fan altres ciutadans.

L’ecoparc i el parc verd són els punts on els ciutadans poden dur materials perillosos, com olis, piles, etc. I també voluminosos, electrodomèstics i d’altres. L’horari d’atenció al públic és de les 9:00 a les 13:00 i de les 15:00 a les 18:00.

Pel que fa a la neteja viària Pascual ens explica que hi ha diferents freqüències segons el tipus de carrer o la zona. Hi ha tres categories: carrers amb neteja diària, carrers amb neteja alterna (dia sí, dia no) i carrers amb neteja setmanal.

Ens informa que el mes de juny hi va haver una modificació del contracte. S’havien detectat punts a millorar i es varen augmentar freqüències, també hi va haver un reforç de neteja amb aigua a pressió.

A banda d’això, l’Ajuntament també va contractar una empresa perquè fes el seguiment del servei, que de manera quinzenal els entrega informes que valoren si es compleix el contracte. Tot i que necessiten un parell de mesos per fer valoracions contrastades diu que ja en tenen un parell i que comencen a veure tendències. Confirma que han detectat coses que s’han de millorar i ja ho han comunicat a l’empresa. Reconeix també que allò més mal de controlar és la neteja viària, perquè tot d’una després d’haver fet net un carrer ja hi pot tornar a haver brutor. Diu que és el servei que més queixes genera per part de la ciutadania, i que és el més millorable. Però insisteix en la dificultat de tot plegat: “Quan els carrers estan bruts és per què l’empresa no cumpleix el contracte o és perquè les freqüències fixades no basten?”

Per altra banda, la jardineria municipal la du Melchor Mascaró, també és un contracte de serveis, que inclou: el manteniment, el reg, la poda d’arbres de carrer, zones verdes inventariades, jardineres, parcs i places.

Diu que tot i que sempre hi pot haver millores, o una major dotació de personal, aquest servei més o menys funciona bé. Un punt a millorar és la poda que fan els particulars. Diu que han detectat zones on la gent poda i deixa les restes al carrer, això no està permès segons la llei. Per altra banda diu que també hi ha feina de remodelar zones obsoletes, degradades i en un futur incloure noves zones i espais dins el llistat actual.

Back To Top
Search