Skip to content

“Tot se pot treballar des de moltes mirades si ens ho creim de veres”

Carme Gomila (Manacor, 1994) és la responsable de l’Àrea de Cohesió Social i d’Educació de l’Ajuntament de Manacor, i ens parla dels projectes i de les accions previstes pels departaments que gestiona.

El nou mandat ha començat amb l’anunci de la gratuïtat de les escoletes de 0 a 3 anys per part del Govern de les Illes. Com està aquest tema?
A veure, això va ser un anunci molt precipitat per part de la Conselleria d’Educació. A la part pública, tota l’etapa educativa 0-3 en horari lectiu sí que és gratuïta, però no inclou els serveis complementaris com l’escola matinera, els menjador o els serveis de recollida. Això, les famílies, ho han de pagar.
Evidentment, tot el que sigui poder alleugerir d’una despesa les famílies és una notícia que podem celebrar. Per altra banda, també, està molt bé en aquesta etapa educativa 0-3 de cada vegada se faci feina perquè aquesta sigui més reconeguda,  però aquest anunci que les privades també serien gratuïtes no és real, és una fal·làcia. D’entrada, perquè les escoletes privades que poden  accedir a la xarxa complementària són molt poques, perquè els requisits per entrar-hi són molt exigents, i de fet a Manacor només n’hi ha una que hi estigui inclosa.
Aleshores, el que ha fet la Conselleria és que totes aquelles escoles de 0-3 privades que no poden accedir a la xarxa complementària es reconeixen com a centres assistencials de 0-3, perquè presten un servei a la comunitat. Ara tenen cinc anys per poder-se adaptar al que preveu el nou reglament, els requisits del qual són bastant més laxos.
També, respecte de la gratuïtat, dir-te que hi ha molts d’ajuntaments més petits que no podran fer front a aquesta suspensió de quotes per part de les famílies i que, per tant, les famílies hauran d’avançar els pagaments. Però no és el cas de Manacor, que sí que pot sostenir aquesta suspensió de pagaments, tot i que també hem de reclamar que ens donin els doblers aviat, perquè els de l’any passat encara no han arribat.
Al maig vàreu presentar una guia d’acollida per a nouvinguts. Quines altres accions relacionades amb els Serveis Socials es preveuen?
Sí, vàrem editar una guia de benvinguda, que és una eina que hem traslladat tant a hospitals com a centres educatius, centres de salut i administracions en general, per tal d’acostar l’administració a persones nouvingudes i que tenguin almanco un primer recurs d’informació sobre Manacor, tant de coses de l’Ajuntament, recollida selectiva, centres educatius, com escolaritzar els menors, etc.
A part d’això, els serveis socials tenen moltes altres competències. Per tant, jo crec que se tracta de continuar fent feina per dotar uns departaments de recursos que necessiten. És vera que, a nivell de personal, tenim un parell de places de difícil cobertura i, per tant, hem de fer feina perquè l’equip estigui consolidat, per evitar tanta rotació
de personal.
Durant els darrers quatre anys vàrem fer molta feina per assolir les ràtios que, amb un municipi gros i d’alt impacte, necessitàvem complir. Ara ja les tenim, per tant, hem de seguir consolidant l’equip per fer una feina integrada a tot el departament. Abans, per exemple, no es feia ni triatge ni acollida i ara sí que se’n fa.
Una altra àrea que gestionau és la d’Igualtat. Quins serveis oferiu? Hi haurà cap novetat?
En temes d’Igualtat, hi ha dues línies. Per una banda, hi ha un servei municipal d’atenció a víctimes de violència masclista, que és un servei d’informació, d’acollida i d’assessorament per a totes aquelles dones que han estat o són víctimes de violència masclista. Per tant, els informam de tots els recursos a què poden optar i de quin és el procediment a seguir.
Anam molt coordinats amb totes les unitats i serveis que també hi intervenen: Policia Nacional, UFAM, serveis socials, serveis jurídics, etc. Tots aquests agents participam d’una taula de coordinació contra les violències masclistes i tenim una subcomissió d’atenció a tot aquest procés. A part d’això, també tenim una comissió de prevenció.
Per altra banda, el departament d’Igualtat fa quatre anys que començar fent moltíssima feina interna, però intensa, augmentant el pressupost i els recursos de manera considerable i vàrem passar de un departament on hi havia al voltant de 5.000€ a l’any passat haver-n’hi quasi quasi 100.000. L’objectiu és seguir aquesta línia i consolidar tot això, a part de fer accions i dur a terme iniciatives que impliquin tota la ciutadania per tal de visibilitzar, denunciar, com sempre hem fet.
Tenim un repte pendent i és que fa dos anys vàrem aconseguir el distintiu d’Igualtat, que ens situa com a municipi compromès amb igualtat de gènere. Ara, l’hem renovat, és a dir, hem aprovat aquesta fase de dos anys de tenir el distintiu i, a més, hem pujat un esglaó més. Per tant, aquests anys farem feina per tal de consolidar aquest segell de municipi pioner en Igualtat i per transversalitzar totes les accions del govern, que tot el que surti de l’Ajuntament tengui aquesta perspectiva de gènere.
Voldries afegir res més?
Primer de tot, que aquest mandat és un gran repte perquè me toca dirigir cinc departaments que estan molt connectats entre sí. Duc tota la part de cohesió social i educació, que abraça des de primera infància fins a gent gran, igualtat, joventut, educació, serveis socials, tot passa per aquesta gran àrea, i és un repte perquè pens que s’ha de treballar de forma transversal.L’objectiu serà impulsar coses d’una manera conjunta en tots els departaments.
També m’agradaria que l’administració no estigués tan departamentalitzada, que siguem capaços de fer feina de manera global, perquè des de la part de gent gran se poden treballar els drets dels infants, des de infància 0-3 se pot treballar la prevenció de moltes coses, des d’educació se pot fer molta feina amb medi ambient, amb igualtat, amb cohesió… tot se pot treballar des de moltes mirades si de veres ens ho creim.
A mi m’agradaria que aquestes àrees que he de dirigir durant aquests quatre anys funcionin molt amb lògica col·lectiva, és a dir, que els agents que participen en tot aquest engranatge facin feina de manera conjunta. Sé que de vegades pot sonar una mica utòpic i l’Ajuntament, en segon quines qüestions, ha de marcar la línia, però sí que m’agradaria impulsar iniciatives que englobin tota la diversitat que existeix dins Manacor.
Back To Top
Search