skip to Main Content

Els artistes debaten la seva projecció en el difícil combat entre la individualitat i el reconeixement col·lectiu

[pullquote] Ens responen a tres preguntes: 1. Com explicau la crisi de les galeries d’art? 2. Quin paper ha de tenir l’administració pública en la divulgació de la feina dels artistes? i 3. Veis possible i positiva una nit de l’art (o alguna altra iniciativa col·lectiva artística) a Manacor?
[/pullquote]

Domènec Boronat: “La presència de les institucions ha d’estar minimitzada”

1. És una conseqüència de la crisi dels espais generada perinternet i les noves tecnologies. Avui l’obra d’art no necessita un espai físic per difondre’s. D’altra banda, prenen força els spais delcreador. De totes maneres, en el desert cultural a nivell plàstic que és Manacor, som en un moment de transició, de petites mostres que combaten una excessiva dependència de les administracions públiques.
2. La presència de les institucions hauria d’estar minimitzada. l’impuls ha de venir dels mateixos artistes, per evitar el setge o el condicionament de la seva feina.
3. Hi ha un aflorament de diferents Nits de l’Art, però lasevaindependència no beneficia la xarxa d’artistes.Jo seria més partidari de crear un circuit que interconnectàs aquestes diferents nits de l’art,icrear una espècie de biennal de l’art a Mallorca, amb residències d’artistes, intercanvis, etc. Finalment m’agradaria dir que Manacor no aprofita ni dóna prou difusió als joves que surten del batxillerat artístic de l’IES Mossèn Alcover.

Margalida Munar: “Manacor és ideal per a una nit de l’art”

1. Amb la crisi la gent ha canviat de prioritats econòmiques. Moltes galeries no ho han pogut aguantar. Avui en dia, per als artistes és molt complicat viure exclusivament de la seva obra.
2. Hi ha d’haver una ajuda pública que doni facilitats als nous creadors. Però l’administració no ha de liderar, perquè la feina de l’artista és una recerca personal que no ha de ser condicionada ni per l’administració ni per cap altre organisme
3. I tant! Hi ha molta de gent que crea i Manacor seria un poble ideal. Hi ha espais suficients i adequats per fer-ho.

Joan Brunet: “L’Administració basta que no faci nosa”

1. Crec que avui en dia no es valora l’art. la gent ho feia com a una font d’inversió, no per il·lusió; perquè l’economia s’ha recuperat i les galeries no es recuperen.
2. Basta que no faci nosa, que no posi tantes través i tantes pegues, com la pujada de l’IVA, etc.
3. A Manacor hi falta de tot, per això qualsevol iniciativa serà ben rebuda, la gent de Manacor ara ha d’anar a fora, i a més, pareix que l’has d’estirar.

Jesús Ballester: “L’art és una arma molt poderosa”

1. Bàsicament perquè l’art interessa a molt poca gent. A banda d’això molts de pics no ha estat ben entès: l’art no és decoració, és comunicació, llenguatge.
2. Ha de fomentar l’ensenyança i la cultura. I crec que, en general no ho fa, perquè no li interessa. L’art és una arma molt poderosa, la majoria de vegades els artistes han estat gent avançada al seu temps. Els artistes bons, al llarg de la història, no han estat a l’establiment. Les subvencions, també són un perill. Ara bé, l’administració ha de donar suport.
3. Segurament una nit de l’art va bé pels negocis, pels bars i això, però per jo, la prioritat que hi ha d’haver si es fa una cosa així, és un bon criteri de selecció d’obres i d’artistes, que sigui una nit de l’art de qualitat i en pro de l’art.

Cati Cànoves: “Si no està dins una institució, no és art?”

1. Supòs que les que hi ha hagut a Manacor no han funcionat, no sabria explicar el perquè. Palma, en canvi, diuen que és una de les ciutats amb més galeries d’Europa.
2. Sempre hi ha hagut l’etern debat entre la cultura independent i les institucions participatives de la cultura, jo crec que ha de ser una comunió entre les dues coses, han de viure i deixar viure. També hi ha gent que es qüestiona: Si no està dins una institució, no és art? Jo crec que sí.
3. Sí, les nits de l’art duen gent que no està avesada a veure’n, just per això ja és positiu. La qualitat de les propostes ja és una altra cosa.

Catalina Julve: “Moltes coses estaven passades de preu”

1. Jo crec que la desaparició va venir donada una mica per la crisi, una galeria és molt mala de sostenir. A banda d’això, crec que hi va haver un cert oportunisme, moltes coses estaven passades de preu, diríem que va ser una bombolla més. Els pisos varen pujar, els quadres també; els pisos varen caure, els quadres també.
2. Hi haurien de fer més feina. La cultura és el més atacat. Com que no dóna doblers, com que no és una cosa que hagi de donar doblers, hi ha més precarietat. Això no vol dir que ens hagin de regalar les coses als artistes, hem de fer feina…
3. Tot el que es faci serà bo, però sí, trob que fa falta alguna cosa. De fet, som un dels únics pobles de per aquí que no té una nit de l’art. Em sona haver sentit que hi pugui haver qualque proposta en aquesta línia. No cal que sigui una nit de l’art, tampoc, es poden fer moltíssimes coses.

Marina Cànoves: “Ens veim pràcticament forçats a sortir de Manacor”

1. No sabria dir ben bé quins són els motius, supòs que entre altres coses, no deu sortir rendible. És un problema pels artistes de Manacor que volem exposar aquí i ens veiem pràcticament forçats a sortir de Manacor per fer-ho.
2. No crec que hagi de ser necessàriament l’Administració la que dugui la iniciativa quant a propostes, però com a mínim sí que hauria d’escoltar-les i facilitar que es puguin dur a terme econòmica i logísticament. També necessitam espais polivalents que serveixin de punt de trobada i acollida per artistes, etc.
3. Sí, no s’entén que a dia d’avui Manacor no hagi viscut mai una nit de l’art. És possible i necessari, perquè diria que el millor d’una nit de l’art és que acosta l’art a gent que no té per costum visitar galeries o sales d’exposicions. Crec que podria actuar com a motor de canvi. A partir d’aquí també s’haurien de fer altres coses, començant per l’educació a les escoles.

Miquel Mesquida: “Avui l’artista té moltes dificultats per viure de la seva feina”

1. Crec que és complex, el resum seria que l’art actualment ha passat a un segon terme, i les galeries no són rendibles.
2. El paper que pugui fer l’administració és fonamental. Avui l’artista té moltes dificultats per viure de la seva feina.
3. Seria bo pel poble i pels artistes, això sí, amb infrastrutures i espais amb bones condicions.

Back To Top
Search