skip to Main Content

“Els caçadors hem d’estar a disposició dels pagesos”

[pullquote] Parlam amb la junta de la Societat de Caçadors. Marta Lliteres és secretària, Augusto Centeno, president, Franciso López, vicepresident i Gregorio Grano de Oro, tresorer
[/pullquote]

Quin temps fa que sou a la junta de la Societat?
Nosaltres vàrem entrar com a junta directiva el 2008.

Com funiciona una Societat de Caçadors?
Els socis paguen una quota per poder caçar al vedat de la Societat. Per fer-se socis han de ser fills de manacorins, estar empadronats a Manacor o tenir finques grosses.

Quants de socis sou?
Ara som 131 socis. I al maig hem de renovar i actualitzar llista. Quan nosaltres vàrem començar a la junta érem 173, però uns han mort, els altres s’han retirat… La crisi també ens ha afectat. Per altra banda, tenim pocs joves.

Què paguen els socis?
Paguen 120 euros de quota completa, els prejubilats en paguen el 75% i els jubilats el 50%. A més, als 75 anys passen a ser socis honorífics i ja no han de pagar res. En els vedats privats poden arribar a pagar 500, 1000 o 1500 euros.

Pots esser caçador sense estar dins la Societat?
Clar! A Manacor hi ha molts de caçadors, si s’ho poden permetre paguen lloguers d’altres vedats. Aquí hi ha el número de socis que ens és permès segons el nostre vedat. Així com es donen de baixa en podem entrar. Hi ha anys en què està ple. Tenim un cupo de caçadors per hectàrea, i si en tenim més, no poden sortir tots el mateix dia.

Quina superfície hi ha?
El nostre vedat té 2.720’84 hectàrees.

Com ho sap un caçador on pot anar?
Hi ha unes plaques, una senyalització que ens dóna el Consell i tot el perímetre està marcat amb aquestes plaques. Els donam un plànol també, i per internet ho poden veure.

Quines espècies poden caçar?
Caça menor. A l’estiu conill, colom, tòrtora, llebre, guàtlera. A l’octubre perdiu, tord, estornell. Respectam les espècies protegides: tota la selvatgina, els marts, les genetes, els mostels, les rapaces nocturnes: mussols, òlibes… Per altra banda tenim ordre de matar o avisar el Consell quan trobam espècies invasores: serp de ferradura, coatí, ós rentador…

Teniu contacte amb les institucions?
Sí, estam en contacte directe amb el Consell, a totes hores, amb els agents de medi ambient. I col·laboram amb ells. Et podem posar exemples: un any ens varen avisar que a una finca feien mal els conills, i hi vàrem anar, els vàrem agafar vius, amb els guardes del consell i vàrem repoblar una altra zona. El mes passat l’Ajuntament ens va avisar per anar a tirar a les cuques, i hi varen anar un parell de socis, a tirar a les bosses de la processanària, perquè és una manera poc invasiva de matar-les.

Voleu afegir qualque cosa més?
Sí, que estam a disposició dels pagesos i que el que hagin de mester ens ho facin saber. I que tenim un reglament intern. Ens interessa que els caçadors siguin educats amb els pagesos, respectuosos. Tenim una sèrie de normes que els socis han de complir: no envair finques amb bestiar, no botar tanques, etc. N’hi ha que ho fan? Sí, pot ser, però per això tots han d’anar identificats amb un número que han de dur visible. I si no compleixen amb el que toca poden tenir un expedient disciplinari i fins i tot una expulsió.

Back To Top
Search