skip to Main Content

El pressupost 2021, àrea per àrea

Més neteja i més i millor senyalització

En les àrees que gestiona directament el batle Miquel Oliver, “la majoria de partides es mantenen, també n’hi ha que desapareixen (per exemple les obres de les noves dependències de policia) i d’altres que s’incrementen”. Així, per exemple, es multiplica per sis la inversió en productes de neteja per la crisi de la Covid-19, que passa de 950 a 6.000€. També es duplica de 23.236,84 a 56.018,35 € -la partida per a la compra de pintura per a marques vials. Una puja similar a la que afecta la senyalització vertical de les vies: de 33.500 a 77.927,16 €. El batle també confia en la incorporació de romanents per afegir noves partides o incrementar les ja existents.

Reforma de via Majòrica i un nou poliesportiu

El pressupost del departament d’Urbanisme passa de 3.200.000 euros el 2020 a 1.987.000 el 2021. La davallada, per tant, és substancial. La delegada Núria Hinojosa, explica, però, que “hem pressupostat unes partides assimilables per posar-nos a fer feina per veure el que podrem incorporar dels romanents”. Serà amb aquests doblers procedents de pressuposts anteriors que es podrà fer, per exemple, “la reforma de Via Majòrica, per 1,2 milions d’euros, la construcció d’un nou poliesportiu al nucli de Manacor, i una partida important destinada a la reforma de places, carrers i també al pla de voreres”.

Reformes al cementeri i sostenibilitat als edificis públics

Carles Grimalt, delegat d’Activitats i Serveis Generals, disposarà d’un pressupost similar al de l’any passat, gairebé un milió d’euros. El delegat destaca “les obres que es faran al cementeri, on es taparan les goteres dels dos edificis de la part nova per un import de 170.000 euros. També s’arreglaran cruis i goteres de la part elevada del cementeri antic per valor de 25.000€”. S’amplia el pressupost de fires, que passa de 24.000 a 40.000€ i es redueix la partida de publicitat. Grimalt també vol destacar “els projectes destinats a millorar la sostenibilitat dels edificis públics, fent camí cap a l’agenda 2030”.

Més recursos per a Serveis Socials i posada en marxa de Joventut

La delegada de Serveis Socials, Carme Gomila, destaca que el pressupost de 2020 ja es va veure incrementat durant el mes d’abril per la crisi de la Covid-19, amb puges de 175.000 euros gràcies a un conveni amb l’IMAS i de 550.000 incorporats dels romaents de l’Ajuntament. Així el pressupost final del 2020 ha estat de 2.389.472 Per al 2021, les àrees que dirigeix Gomila, disposaran d’una partida nova per a Joventut de 100.000 euros, per posar en marxa el departament de Joventut, amb una diagnosi inicial i la subcontractació del servei de dinamització i orientació juvenil. A Igualtat, es mantendrà el pressupost. A serveis socials, s’incrementen les partides contractes majors, de 260.000 a 280.000; la d’ajudes econòmiques, de 130.000 a 205.000; la de subvencions nominatives, de 7.500 a 13.000; la de contractes de dependència puja de 185.000 a 250.000; les inversions del centre de dia passen de 3.000 a 15.000. Segons explica la delegada de Serveis Socials, “els contractes actuals que tenim en matèria de dependència (menjar a domicili i transport) acaben l’any que ve i hauran de tornar a sortir a concurs”. També “es preveu treure un contracte major en matèria serveis socials, dividit en diferents lots per poder dur a terme diferents projectes”.

Continuïtat en l’enllumenat

Sebastià Nadal és el delegat de Zona Costanera i també responsable de l’enllumenat del municipi. En aquest segon aspecte, Nadal disposarà d’un pressupost de continuïtat, gairebé idèntic al de l’any passat. Amb la incorporació de romanents, però, es podran fer inversions en la millora de la il·luminació al municipi. Pel que fa a les inversions a la zona costanera, Nadal recorda que estaran desglossades en els diferents departaments.

Menys doblers per a incineració de residus, més doblers per a jardineria

El delegat Sebastià Llodrà diposarà del mateix pressupost per al 2021 per a l’Escola de Mallorquí. Medi Ambient i Mobilitat tendran un pressupost lleugerament inferior, de 10,10 milions d’euros a 9,9 el 2021. Això s’explica per la previsió de menys despesa per incineració de residus. Es destinaran també 150.000 euros en la compra de nous contenidors per a recollida de fracció orgànica. I 40.000 euros més en la millora de la jardineria a tot el municipi. El departament que dirigeix Sebastià Llodrà destinarà també 6.000 euros a la desinfecció dels parcs infantils, que podran tornar estar oberts. El departament renuncia, per exemple, a la identificació genètica d’excrements animals al carrer per poder desviar els doblers que hi estaven destinats a Serveis Socials o a l’ajut al teixit empresarial.

Més pressupost per a les escoletes, i més espais culturals

El delegat d’Educació i Cultura veurà incrementades les seves partides en ambdues àrees. Mateu Marcè disposarà d’1.251.950€ en Educació, amb un increment de més de 90.000 euros respecte de l’any passat. La puja s’explica principalment per la minva d’ocupació de places a les escoletes infantils, que suposarà 80.000 euros que l’Ajuntament deixarà de percebre en concepte de madrícules. A l’àrea de Cultura la despesa serà de 729.667 euros, amb una puja de 128.000 respecte del 2021. El delegat destaca l’augment per una previsió de nous espais culturals arran de l’adaptació de la planta baixa de Ca’n Bauçà com a espai de servei als ciutadans arran de la crisi de la Covid-19.

Menys doblers per a festes

El delegat de Festes, Gent Gran i Instal·lacions esportives disposarà l’any que ve de menys doblers en l’àrea de Festes. Com és natural, la crisi de la Covid-19 ha suposat una minva determinant en l’activitat d’aquest departament, que disposarà de 89.000 euros menys. El pressupost de Gent Gran continuarà igual que l’any passat, mentre que també hi haurà una minva en els doblers destinats a instal·lacions esportives, concretament de 38.000 euros.

Posada a punt de l’escorxador

Cristina Capó destaca els 700.000 euros llargs que es destinaran a l’escorxador municipal (400.000, el 2020), per posar-lo a punt. També en mercats es passa de 33.000 euros a 73.000 per “reactivar la plaça de les verdures”. És substancial, així mateix, l’increment de més de 80.000 euros en informàtica i organització interna de l’Ajuntament, destinat a dotar de mobiliari la tercera planta de l’edifici de Ca’n Bauçà. A la SAM hi ha un lleuger increment de pressupost. Remarcable és la planta potabilitzadora pilot que es posarà en marxa a principi d’estiu i que ja abastirà d’aigua un sector de la població.

Potenciació del teixit empresarial i el comerç local

Maria Antònia Truyols, delegada de Comerç, gestiona una altra de les àrees que potenciaran els pressuposts del 2021. Concretament, hi haurà 50.000 euros per donar a nous emprenedors per tal que no hagin de pagar part de les despeses que tenen. També s’ha incrementat el pressupost cap a comerç, hi ha 50.000 euros extres per fer polítiques cap al comerç, dinamitzar el sector i establir ajudes directes.

Personal, el capítol més alt del pressupost municipal

Joan Gaià és el delegat de Recursos Humans i Participació Ciutadana. Precisament les nòmines del personal de l’Ajuntament suposen un total de 19 milions d’euros. Pel que fa a Participació Ciutadana, dels 185.000 euros de pressupost de l’any passat, 160.000 eren per als projectes decidits en els pressuposts participatius. Aquesta darrera quantitat davalla, significativament, fins als 20.000 euros. Segos Gaià, “l’execució dels pressupostos els exercicis anteriors que ens dona una idea de la capacitat de l’ajuntament per tirar endavant un procés d’aquestes característiques” i a més, remarca “la impossibilitat d’establir unes relacions ‘normals’ amb les entitats del poble a causa de la pandèmia”. Gaià voldria “aprendre a fer uns pressupsosts que recollissin els màxims interessos possibles” alhora que reconeix que “tenim una assignatura pendent en aquest sentit”.

Back To Top
Search