skip to Main Content

Manacor es cruia davant el vandalisme juvenil

[pullquote] Jardineres noves a Porto Cristo que no duren ni el posar. Actes vandàlics reiterats al Molí d’en Beió, seu de l’Escola de Mallorquí (vidres trencats, rètols arrabassats, panys inutilitzats), robatoris a negocis del centre, estirades de bosses i fins i tot atracaments. Sembla que Manacor viu una onada de violència gratuïta i una sensació d’inseguretat que ha fet saltar les alarmes. Molts apel·laran a la vigilància, d’altres a la repressió directa. Però sabem que molts d’aquests actes són comesos per persones molt joves i que és amb elles amb qui cal treballar per prevenir situacions tan desagradables com les que vivim aquests dies arreu del municipi.

[/pullquote]

Cent per Cent s’ha posat en contacte amb els diferents factors implicats en les declaracions de risc de menors, és a dir, els Serveis Socials de l’Ajuntament i l’àrea de menors de l’IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials), que depèn del Consell de Mallorca. Els casos lleus o moderats els tracta Serveis Socials i els casos greus l’IMAS. Sigui com sigui han d’estar ben coordinats i fer una bona feina conjunta.

Els protocols s’inicien quan les escoles o centres de salut detecten que hi pot haver qualque situació de risc per als infants, per exemple, que estiguin molt de temps sols, que no estiguin ben atesos… Aleshores fan una declaració de risc que arriba a l’IMAS. Allà, segons la gravetat del cas, pren per un camí o per l’altre. Tal i com hem dit abans els casos lleus o moderats van a Serveis Socials, dels casos greus se n’encarreguen ells. Pel que fa als casos de vandalisme, es comuniquen a la policia, i la policia després els deriva a Serveis Socials.

El camí també es pot fer a la inversa, ja que, fa poc temps, s’ha establert un altre protocol, segons el qual les escoles, quan detecten un cas d’aquests o en tenen alguna sospita, es poden comunicar directament amb Serveis Socials, i llavors són ells els qui ho comuniquen a l’IMAS, perquè en tengui constància.

Serveis Socials
Actualment, l’Ajuntament té cinc educadors socials, que estan assignats i repartits pels diferents centres educatius. A més, té tres treballadors socials, dos a Manacor i un a Porto Cristo. I per últim, té un subcontracte fet amb més educadors.
Quan reben una declaració de risc, el primer que fan és mirar si ja tenen expedient obert, ja que moltes vegades aquestes problemàtiques es repeteixen en el temps. Seguidament es posen en contacte amb els pares i amb els centres educatius. En els casos lleus l’objectiu és evitar que el problema vagi a més. La tasca, en el seu cas, és preventiva.

Àrea de Menors de l’IMAS
Des de l’àrea de menors ens han fet arribar el seu protocol d’actuació i ens han informat que l’any passat hi va haver a Manacor vint-i-cinc declaracions de risc. Quan els arriba un possible cas posen en marxa el protocol per confirmar o desmentir aquesta situació i actuar en conseqüència. Els casos poden arribar a través de diferents vies, com són els serveis socials municipals, educació, policia o fiscalia, entre d’altres. La primera passa és valorar el cas, mitjançant la investigació en l’entorn del menor per conèixer la seva situació familiar i el fet o fets que ocasionen el risc. Si el menor no es troba en una situació de risc elevat es treballa amb la família des dels serveis socials municipals, en cas que es consideri que el menor està en una situació de risc elevat es procedeix a declarar la situació de risc de desprotecció. Un cop feta la declaració de risc s’elabora un pla de treball, amb uns terminis i uns objectius definits, encaminats a eradicar els factors que provoquen aquesta situació. Aquest pla de treball es consensua amb els pares per tal que col·laborin en el compliment dels objectius i es va revisant de forma regular l’evolució del cas. Un cop finalitzat el procés, si es compleixen els objectius i s’aconsegueix eliminar el risc, s’arxiva l’expedient. En cas contrari, es duu a terme una nova valoració per avaluar l’estat del menor i establir les mesures que s’han de prendre.

Dificultats
Segons ha pogut saber Cent per Cent, pareix esser que durant un temps hi ha hagut una lluita de competències, pel fet que dos organismes diferents hi estiguessin implicats i les línies divisòries no estassin molt ben definides. Pareix que ara hi ha una voluntat de canvi. Tanmateix, fan falta més projectes específics, que els joves tenguin ofertes d’oci, més possibilitats, perquè quan no tenen res a fer s’accetuen els problemes.

Back To Top
Search