Skip to content

Més-Esquerra proposa estudiar l’adhesió de l’Ajuntament a l’Agència de Disciplina Urbanística del Consell

Més-Esquerra ha presentat una moció mitjançant la qual proposen a l’Ajuntament de Manacor que, via Comissió Informativa d’Urbanisme o dins una ponència creada a tal efecte, analitzi els pros i contres d’adherir-se a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (més coneguda com Agència de Disciplina Urbanística del Consell) abans d’acabar el primer semestre de 2016.

L’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca és un organisme autònom del Consell de Mallorca que té com a finalitat exercir, dins l’àmbit de l’illa de Mallorca, les competències insulars en matèria de protecció de la legalitat urbanística i les competències municipals en aquesta matèria que li cedeixin els ajuntaments, mitjançant els corresponents convenis de delegació.
El Grup Municipal de Més-Esquerra és del parer que “a l’Ajuntament de Manacor li convé estar adherit a l’Agència”, però han volgut plantejar-ho com un debat de cara a aconseguir una decisió que pugui ser participada per altres formacions polítiques.
El regidor Joan Llodrà ha defensat la seva proposta argumentant que “el compliment de la legalitat urbanística en sòl rústic és un dels reptes pendents a Mallorca, i sovint els ajuntaments es veuen desbordats. La proximitat i la vinculació personal amb els propietaris, impossible d’escapar des dels municipis, pot ser sentida com una coartació per als vigilants. Per això l’adhesió a l’Agència significa eliminar aquesta pressió, i s’atorga la vigilància en un tema tan estratègic com sensible a un ens amb més recursos, i també més llunyà i inevitablement més asèptic”.
Cal recordar que actualment està en marxa el canvi dels estatuts de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca per a adaptar-se a la LOUS (Llei d’Ordenació i Ús del Sòl) i donar-li major agilitat. L’Agència té conveni amb 8 ajuntaments i ja està aprovada l’adhesió d’altres 2 municipis.

Back To Top
Search