Skip to content

Jugant amb els Nunis: un nou projecte educatiu del Museu d’Història de Manacor

 

Guillem Mayol  presentà a les darreres Jornades d’Història Local una comunicació que mostra una de les cares més engrescadores del Museu de Manacor, la de fomentar el coneixement de la història des d’activitats participatives i no tant des de l’estudi obligatori que sempre s’ha associat a aquesta matèria.

És probable que més d’un ciutadà de Manacor no conegui les propostes d’aquest petit museu, però la veritat és que de mica en mica s’ha convertit en un dels referents culturals del poble.  No tots els museus tenen una Associació d’Amics tan activa, ni programen activitats en les quals diferents sectors de població poden participar-hi.  Cal recordar per exemple la curolla que molts dugueren aferrant fragments de ceràmica; el cicle d’estiu “Anam de Muses” amb conferències, concerts, cinema i festes; la trobada mensual amb l’activitat “La Peça del mes”. La part més “científica” del museu, a la vegada, també  és present en l’estudi de diversos jaciments arqueològics.

Jugant amb els Nunis és un nou taller del Museu d’Història de Manacor que respon a motivacions diverses: entre d’altres, conèixer millor el Museu i la torre dels Enagistes, explorar els orígens del nostre poble i descobrir qui era la família dels Nunis. Recordem que Manacor va néixer a l’Edat Mitjana, i un dels motius principals per a crear aquest taller fou el de poder oferir informació de la vida i pensament dels segles XIII i XIV.

La recent normativa de la CAIB (decrets LOE i LOMQE) permeten treballar amb continguts d’història medieval als cursos de 5è de primària fins a 2n d’ESO. En aquest cas, Mayol mostrà com s’han adaptat les activitats en dos nivells diferents: per a 5è i 6è, d’una part, i 1r i 2n d’ESO, de l’altra.

Durant el taller s’ utilitzen tres estratègies didàctiques complementàries:  l’aprenentatge cooperatiu,  el joc de simulació i  l’ús de la memorització comprensiva. El taller didàctic consta de dues parts: primer, la lectura i discussió en petit grup d’una fitxa amb informació sobre un estament social medieval; finalment, la participació en un Trivial històric en format gegant que ha de permetre copsar de forma lúdica els continguts apresos.

Un aspecte que s’ha cuidat molt del taller són els processos graduals d’aprenentatge. Els requisits i destreses que s’han d’assolir durant l’activitat concorden amb els trets psicoeducatius dels nins i joves de 10 a 14 anys i també amb les estratègies esmentades anteriorment.

Es té en compte també el tractament de la diversitat segons les pautes habituals en qualsevol activitat d’aula. I fins i tot el taller compta amb una petita avaluació: una rúbrica i l’aportació dels alumnes amb observació, preguntes orals, etc. La posada en marxa d’aquest taller permet contextualitzar tots aquells conceptes i idees apresos dins la classe.

Back To Top
Search