skip to Main Content

“La gent podrà votar de dia 7 a dia 30 de juny”

[pullquote] Enguany, l’Ajuntament de Manacor, a través de l’àrea de Participació Ciutadana, ha fet per primera vegada uns pressuposts participatius. Les associacions han presentat propostes que els ciutadans podran votar. La delegada de Participació Ciutadana, Antònia Llodrà, ens en conta els detalls
[/pullquote]

D’on neix la idea de fer aquests pressuposts participatius?
Quan agafàrem la delegació de Participació Ciutadana, vérem que aquesta opció del pressupost participatiu era una de les tendències actuals, i ja vàrem decidir que seria una de les coses que miraríem de fer. Tot i que el que hem intentat ara a Manacor és una prova pilot; sabem que la quantitat de doblers destinats a això és petita, però és perquè és una prova. Hem decidit fer-ho per apostar més per la gent, que la gent tengui l’oportunitat de poder opinar sobre els pressupostos que fa l’Ajuntament.

La idea neix d’AIPC, del PI, de tots dos?
És una idea d’equip de govern.

Quines eren les condicions per presentar-s’hi? Qui podia presentar propostes?
El que vàrem fer aquest primer any va ser decidir dir-ho a les associacions, perquè són les que representen el gruix més important de la ciutadania; que fossin elles les que fessin propostes. Després vàrem pensar que, ja que tenim el Consell d’Infants a Manacor, també els havíem de donar veu a ells. Ara ja teníem associacions i Consell d’Infants. Llavors pensàrem que hi havia un altre grup d’edat, els joves d’entre 12 i 16 anys, que moltes vegades encara no estan a cap associació, i pensàrem que amb ells també hi havíem de conmptar. Per això anàrem a fer una formació de tallers als instituts. En resum, podien presentar propostes a aquet primer pressupost participatiu, les associacions, el Consell d’Infants i els alumnes d’ESO de 12 a 16 anys.

Quin termini ha tengut la gent per presentar propostes?
Ells han tengut de dia 30 d’Abril fins a dia 21 de Maig per presentar les propostes. Abans d’això férem dues assemblees, una, dia 17 a Porto Cristo i l’altra, dia 18 a Manacor, per explicar-los com seria el procés.

Aquestes propostes que ells podien fer fan referència a despeses materials, immaterials, o totes dues coses?
Són inversions. Els pressupostos participatius poden englobar qualsevol tipus de despeses, però nosaltres enguany, amb l’interventor i l’empresa amb la qual hem fet feina, decidírem que fossin inversions. Això vol dir qualsevol compra de material, que sigui amb una durabilitat major d’un any, i que sigui tangible. Per exemple, una obra és inversió, en canvi, pintar, no ho seria.

Hi havia un màxim i un mínim en la quantia econòmica?
Sí. El pressupost global era de 100.000 euros, però es dividia segons el nombre d’habitants de cada nucli, i tenint en compte les places hoteleres que pogués tenir (sumàrem un 10% de les places hoteleres al nombre d’habitants). Així teníem sis pressuposts diferents: un per Manacor, de 66.575 euros; un per Porto Cristo, 18.257; S’Illot, 4.745; Cales de Mallorca, 3.860; Son Macià, 2.145; Cala Anguila, Cala Mendia, S’Estany d’en Mas i Cala Murada, 4.418. Les propostes que ells presentaven havien de ser com a màxim de la quantia de cada grup. De mínim no n’hi havia.

En quina fase del procés estam ara mateix?
Precisament ahir férem la criba. Hem tengut dues reunions amb l’equip tècnic, constituït per la TAG de l’Ajuntament, l’interventor, el cap d’Urbanisme, el tècnic de Medi Ambient, la tècnica d’Educació, a més de la tècnica de l’empresa. Ells han valorat totes aquestes propostes i han fet la resolució de si són factibles o no, si són inversions o no, si s’adeqüen al pressupost… Ara tenim aquesta tria feta i els ho hem de notificar a les associacions, i explicar, de les que no són factibles, per què no ho són. Llavors, dia 5 a Porto Cristo i dia 6 a Manacor, es farà la defensa de les propostes seleccionades. Les mateixes associacions hauran de presentar les seves propostes davant la ciutadania.

Com i quan votarà gent? Quin termini hi haurà i com es publicitarà?
De dia 7 a dia 30 de juny la gent podrà votar; tant online com físicament a l’Ajuntament, on hi haurà unes urnes; també a les escoles i els instituts. Per últim hi haurà unes paradetes itinerants, a llocs determinats i dies determinats, com el mercat, etc. Pot passar que hi hagi qualcú que hagi votat a través de la web i també físicament, sempre prioritzarem la papereta, per evitar la duplicitat de vot.

Quina participació esperau amb les votacions? Quina seria una bona participació?
Quina seria una bona participació? És mal de dir, tenint en compte que és la primera vegada que ho feim. Hi ha gent que encara no sap que hi ha aquests pressuposts, i queda molta feina per fer. De totes maneres estic molt contenta de la participació pel que fa a les propostes que hi ha hagut, de la implicació de les associacions, hem tengut 47 propostes! I els hem demanat també a elles que facin molta de difusió, a veure si la resposta també és positiva pe que fa a les votacions.

Quina valoració en fas, d’aquests projectes que s’han presentat?
Crec que són un reflex d’allò que el poble demana. I m’agradaria dir que els hem de tenir en compte, malgrat que no es duguin a terme ara amb els pressuposts participatius, perquè són les millores que la gent demana. Així que guardarem les propostes de cara al pressupost ordinari. De fet, n’hi ha que no es faran amb pressuposts participatius perquè ja estaven dins el pressupost ordinari. Sigui com sigui la valoració és molt positiva.

Són propostes en benefici de l’associació mateixa o del poble en general?
La veritat és que totes han estat clarament pel poble, això els ho vàrem demanar, que fossin molt conscients que havia de ser així, i no n’hi ha haguda cap que no hagi estat d’aquesta manera.

Us heu trobat amb qualque dificultat?
No; la manca de temps per jo és la dificultat més important, perquè ha estat una mica accelerat; i la inexperiència, també, tant la nostra com la de les mateixes associacions. Esper que no s’enfadi ningú, de les propostes que per motius tècnics s’han hagut de descartar, i confii que quan donem les respostes i les explicacions pertinents, tothom entengui bé quines es poden presentar de cara a la pròxima vegada.

La idea és seguir amb aquest pressupost participatiu anys vinents, idò; us plantejau augmentar-ne el pressupost?
Sí, crec que s’ha de seguir amb aquesta aposta, i dins les possibilitats del pressupost de l’Ajuntament, mirar si es pot augmentar.

I us plantejareu que ho dugui directament l’Ajuntament, ja que ja hi tendreu més experiència?
A nosaltres ens falta, a més d’experiència, personal, i no podem ampliar personal… Si a un moment determinat, amb la gent que hi ha, es pot dur a terme directament des de l’Ajuntament, és una despesa que ens podrem estalviar, però crec que l’important és que les coses surtin bé. El departament de Participació Ciutadana el formam una auxiliar i jo…

Vols afegir qualque cosa?
Donar les gràcies a totes les associacions per haver aportat les propostes, i demanar a tota la gent que s’hi interessi i participi en el procés de votació.

Back To Top
Search