skip to Main Content

Lloguer turístic: més de 4.000 places a Manacor que han vengut per quedar

Com diu el professor i economista Antoni Riera Font en aquest reportatge, el lloguer turístic ha vengut per quedar. I és que les xifres ho deixen bastant clar. A partir del buidatge que el programador Miquel Àngel Mayol ha fet de la pàgina dinsairbnb.cat i sense sortir del nostre redol més proper podem comprovar que el portal airbnb ofereix, just dins el terme de Manacor, 665 habitatges turístics de lloguer que suposen 4.070 places. Dins el terme de Sant Llorenç són 278 habitatges i 1565 places. Si comparam aquestes xifres amb les places hoteleres de cada municipi (més de quinze mil Manacor i més de vint-i-cinc mil Sant Llorenç), conclourem que el pes del lloguer turístic no és en absolut negligible i que és una pràctica ben estesa per les nostres contrades i arreu de Mallorca.

Els testimonis d’aquest reportatge posen a la llum en positiu que el lloguer turístic és una pràctica on en general tant arrendadors com llogaters estan satisfets. El lloguer turístic suposa també que els doblers que genera el turisme es distribueixen millor i entre més gremis que no en el model clàssic d’hotel i també que sembla atreure un turisme de més poder adquisitiu que defuig del tot inclòs.

Dins els aspectes negatius es posa de manifest que l’augment d’oferta en lloguer no va en consonància a una baixada de l’oferta hotelera sinó més bé el contrari i que la poca regulació deixa zones grises, en paraules de Riera Font, en qüestions d’impostos i salaris. Una altra conseqüència és que el mercat de lloguer per a primera residència augmenta preus per desgràcia de llogaters.

Allò que està clar però és que al Govern se li ha girat feina i que no ho tendrà gens fàcil per tenir tots els sectors implicats satisfets. Segurament la solució estarà en la qualitat i no en la quantitat de les mesures.

Hem volgut conèixer l’opinió d’un grapat de persones vinculades en menor o major mesura al tema que tractam. Els hem fet a tots la mateixa pregunta: «Quina opinió teniu del lloguer turístic (beneficis, perjudicis, riscs, oportunitats)? Aquí teniu les respostes, diverses, però entenedores.

Antònia Llodrà
Regidora de Turisme
Crec que el més necesari és la regularització. L’illa és la que és, amb els seus recursos i si no posam un sostre definit, acabarem amb tots ells. Si regularitzam, podem mantenir l’opció del lloguer turístic, ja que per una altra part el turista d’aquest tipus ens fa un ús de l’oferta complementària més gran que el turiste del tot inclòs. Hi ha moltes families que gràcies a poder llogar la seva vivenda, l’han poguda mantenir, així com també es poden rehabilitar cases més antigues.

Antoni Riera Font
Economista
És una fórmula d’allotjament que ha guanyat protagonisme els darrers anys. Aquest any, de gener a abril, ha suposat el 22,4% de tots els fluxos turístics de Balears. Ha vengut per quedar. Té beneficis, posa en contacte directe el turista i el propietari. Necessita una regulació perquè també du una sèrie de problemes, ja que ocupa una zona grisa, tant pel que fa a legalitat, pagament d’imposts, salaris, etc.

Miquel Àngel Mayol
Programador (dinsairbnb.cat)
No crec que el lloguer turístic sigui dolent en si mateix, mentre estigui ben regulat i fiscalitzat. El problema el tenim quan tothom vol fer lloguer turístic i el govern no fa el que hauria de fer per evitar-ho. Entenc que per moltes famílies és una font d’ingressos, però és indubtable que la gent que va de lloguer es veu greument perjudicada per l’augment dels preus degut al lloguer turístic. El govern ha de posar fre a tot això.

Miquel Vives
Dispack Quatre Comercial
La concentració de molt de poder en poques mans és negativa per qualsevol economia. El lloguer vacacional, com altres formes d’allotjament turístic de capacitat reduïda, ofereix oportunitats de negoci a molta gent que amb una petita inversió pot treure un rendiment interessant al seu patrimoni, afavorint una millor distribució dels ingressos del turisme.També és bo per moltes empreses auxiliars de sectors com la jardineria, la neteja, l’alimentació o l’oci.

Marina Giménez
Veïna de Manacor i arrendadora
Ha estat una oportunitat fantàstica per poder rendabilitzar ca nostra. No ens hem plantejat llogar tot l’any perquè hi vivim a l’hivern. Els mesos que no hi som la llogam. La tenim a airbnb i em sembla molt fàcil, molta fiabilitat. L’experiència amb els clients és boníssima, tenim menys guiris dels que pensàvem, és un turisme diferent. L’inconvenient? És un negoci petit, no dona per comprar una plaça. Només és una ajuda que permet fer millores.

Mateu Puigròs
Batle de Sant Llorenç
En principi s’ha creat una situació satisfactòria, sobretot per aquells municipis que no estan devora la mar. És evident que aquest lloguer s’ha de regular i que s’ha de complir amb la legalitat. Crec que les claus són oferir un producte de qualitat i que hi hagi les places suficients. S’ha de prioritzar la qualitat damunt la quantitat.

Núria Hinojosa
Portaveu del Grup M. Socialista
Des del grup municipal socialista defensam la regulació del lloguer turístic. No estam ni per la barra lliure d’uns, ni per la prohibició total d’altres. Entenem que és una indústria que genera beneficis a moltes famílies, però també crea dificultats en determinades zones. Per això apostam per una zonificació, feta des d’uns criteris tècnics, que prohibeixi aquesta activitat a determinats indrets i la permeti a uns altres, amb l’objectiu bàsic de garantir el dret a l’habitatge.

Cristina García
Veïna de Porto Cristo
No estic en contra dels lloguers turístics, jo també he estat usuària d’aquest tipus de turisme. Crec que aporta beneficis a l’economia local tot al contrari que els “tot inclòs” dels hotels. De la mateixa manera he estat una veïna afectada per comportament incívic dels usuaris d’un pis de lloguer. Això s’hauria de controlar legalment i limitar el nombre de llicències i places turístiques perquè sinó Mallorca s’enfonsarà

Joana Font
Enginyera Tèc. Agrícola i llogatera
Pens que l’increment de l’oferta del lloguer turístic sense regular ha fet que aquests darrers anys els preus del lloguer hagin pujat fins a uns límits mals d’assumir per la gent local. A més, segurament, darrere la majoria d’aquests habitatges no hi ha gent particular que els tengui com a font d’ingressos, sinó que la majoria són gestionats per immobiliàries. Aquestes places, juntament amb les que ofereixen els hotels, fan que aquests darrers estius la saturació a l’illa sigui notable.

Joan Miralles
President d’APTUR
Contribueix a fer que els beneficis del turisme es repartesquin més que fins ara. És una oportunitat no només per les famílies que tenen habitatges, sinó per tota l’oferta bàsica complementària i pel producte local. El turista vacacional cerca l’autenticitat. Des d’APTUR miram de minimitzar els efectes negatius i maximitzar els positius. Estam a favor de l’ecotaxa. Per altra banda també és una oportunitat per poder rehabilitar i mantenir el nostre patrimoni.

Carles Grimalt
Regidor de Volem-Manacor
El lloguer turístic és la nova “bombolla immobiliària”. Estam davant un fenomen que a algunes ciutats de les illes ja és un problema pels ciutadans i ciutadanes que no podem trobar habitatge a preu digne. Això comença a passar a Manacor, els preus del lloguer d’alguns habitatges han pujat dràsticament per què els propietaris els volen destinar al lloguer turístic. El problema no és de fàcil solució, però passa immediatament per un sostre de places turístiques i una llei valenta.

Tomàs Mestre
Pintor i propietari
Ha estat una injecció econòmica important a Mallorca, tant pels propietaris com per la petita i mitjana empresa, començant per picapedres, electricistes, etc., fins a arribar a bars, restaurants i comerços. Du un turista diferent, que vol conèixer la manera de viure i la cultura dels mallorquins. Crec que s’ha de relacionar aquest tipus de turisme amb qualitat i tranquil·litat, per això la legislació ha de vetlar perquè no es distorsioni aquesta imatge amb ofertes de baixa qualitat.

Jaume Adrover
Col·lectiu Terra Ferida
Terraferida, no negarà mai que el lloguer turístic té efectes positius: milers de propietaris n’obtenen rendes i afronten millor la crisi. Alerta però, perquè una part de la veritat està servint de coartada per tapar un fenomen brutal que ens explota a la cara, deixa milers de perdedors, suca els recursos naturals i ens massifica bestialment. A les Illes hi ha prop de 200.000 places de lloguer turístic, la majoria il·legals i el gruix no està en mans de famílies mallorquines sinó a fons estrangers.

Catalina Riera
Portaveu de l’equip de govern
Ben regulat, el lloguer turístic és una oportunitat. És important que les places que s’ofereixin ho siguin com a places turístiques. Cal tenir clar quina quantitat de gent podem assumir, i que aquesta quantitat véngui donada per places hoteleres i places de lloguer turístic. També és necessari garantir un requisit de qualitat d’aquests establiments, que també és una manera de garantir la millor qualitat del client. Un client, d’altra banda, que pot venir en temporada baixa per un producte diferent.

Miquel Oliver
Cap de l’oposició. MÉS-Esquerra
S’evidencia el conflicte entre el dret a l’habitatgea i el dret a treure profit econòmic de segones residències. Sempre que es regula una cosa nova hi ha conflicte però crec que és necessari si volem limitar el nombre màxim de visitants. Necessitam turisme de qualitat, estaria molt bé per tant reduir places hoteleres si augmenten les de lloguer turístic. El lloguer turístic hauria d’ajudar a millorar la qualitat del tursime i a una redistribució més equitativa de la riquesa.

Margalida M. Ramis
Portaveu del GOB
El lloguer turístic és un parany que ens enfonsa més en la dependència absoluta del turisme. Ens emmiralla amb els beneficis immediats individuals de la mal anomenada “economia col.laborativa” mentre afavoreix el creixement il.limitat de places turístiques agreujant la pressió sobre els recursos naturals i el territori, genera un problema greu d’accés a l’habitatge i desconfigura cuitats i territoris que passen a ser escenaris per turistes i no espais per ser viscuts.

Back To Top
Search