skip to Main Content

Recull fitotoponímic de la zona rural de Manacor

En aquest treball, Antoni Pasqual Andreu presentà una mostra dels noms de lloc pertanyents a la nostra ruralia, siguin actuals o de temps pretèrit, que tenen a veure amb el paisatge vegetal. El replec fou efectuat mitjançant la consulta de diferents fonts, entre elles l’arxivística, la cartogràfica, la bibliogràfica i l’oral.
A fora vila, són molt nombrosos els noms dels espais que s’han originat a partir de l’existència d’una espècie vegetal predominant, sigui aquesta natural o cultivada. Seguint aquest patró trobam noms de possessions, elevacions, camps de cultiu, zones boscoses, etc. D’altra banda, també s’hi poden trobar noms d’arbres o plantes singulars que han estat un referent o fita per als nostres avantpassats. Apareixen ran d’un camí, dins un sementer, a les proximitats de la línia de costa, etc.
Podem considerar aquí que la toponímia, aquests referents a fitònims, són part del nostre patrimoni immaterial. Els documents de consulta poden anar des d’un contracte a un cadastre que permet donar a conèixer espais de fora vila que fan referència a una espècie vegetal. Les fonts orals també són importants en aquesta recerca. Encara avui una generació de pagesos manté espais de correus i noms de plantes que fa més de cent anys que han desaparegut però que són usats com a topònims: vinya vella i fogoneu, per exemple, ja no existeixen. El recull apareix ordenat alfabèticament i amb uns genèrics que fan referència a comunitats vegetals o espais de conreu.
Na Lleguma, dintre des Rafalet; es Farratger (de la família de les gramínies), Bosc, es Bosquets, Conilles, Bellver, Sant Josep, Albocàsser serien noms que recordam des de sempre. Altres exemples són garriga, marina, espinagar… També hi trobam possessions, el nom antic de sa Marineta era el son Fortesa actual.
Hi ha diferents exemples recollits d’una sola espècie, un sol lloc, és el cas de figuera; rafal de sa Figuera, sa Figuerassa. Una altre fitònim és vinya: camí de ses Vinyes, Vinyassa d’en Mora, per exemple; sa Vinya Maiola, sa Vinya Vella
Alguns exemples les podem trobar amb olivera: son Vaquer de l’Olivar, a son Macià i Santa Cirga hi ha s’Olivar. A part també s’hi troben: es sementer, sa colònia i el cementeri de ses Oliveres.
Alguns dels topònims han donat lloc a possessions: son Vaquer de s’Alzinar, son Vaquer de s’Olivar. També es Carritxar, l’alqueria Ullastrar, sa Murtera, Anafal, la Figuerassa, rafal de la Figuera… Anafal és un topònim andalusí, de fasser o palmera.
Un altre grup serien arbres singulars, per exemple s’Ullastre Gros, es Pi ben Tort, sa Figuera de Tothom, es Garrover de cas Salero.. es Pi de se Llebre, dintre des Fangar, s’Ullastre de ses Ave Maries, na Xicamunda (nom d’una vinya: vol dir vinya den Sigismund).
En aquest recull no s’han citat espècies vegetals marines o talassònims. A la comunicació la variada nomenclatura recollida no apareix agrupada per comunitats vegetals, zones ambientals o seccions territorials de l’àrea d’estudi, sinó que és consultable per ordre alfabètic de l’espècie vegetal que forma el topònim.

Bàrbara Duran

Back To Top
Search