skip to Main Content

“Aconsellats per l’Ajuntament, hem estat elàstics amb els terminis”

Joana Gelabert, artiquecta al gabinet Contrafort i Pep Planissi, de Construccions Pep i Sion, ens expliquen com han viscut ells com a professionals l’aplicació de l’ordenança per a la Inspecció Tècnica d’Edificis.

“Començàrem ara fa quatre anys. Els primers anys que hi havia moltes de cases anteriors al 1920, hi havia una tirada molt grossa de cases al nucli antic que l’havien de passar. Els dos o tres primers anys vàrem tenir molta de feina per aquest motiu”. Així s’explica l’arquitecta Joana Gelabert, que comenta que “ara feim les de l’any 60. Són cases més noves i hi ha menys quantitat de gent que l’ha de passar”. “Al principi anàrem una mica desobordats. Però ara ho hem agafat amb tranquil·litat, perquè per a nosaltres és un extra a la feina de projectes i obres”, diu Gelabert, que admet que la ITE “ requereix feina, visita, valoració i informes, i per això ens fixàrem de fer-ho només els divendres dematí per a les visites, i els capvespres per fer avançar els informes”. Gelabert diu que “ara la gent no pitja tant, i també és ver que l’Ajuntament tenia molta feina només dels informes que els anaven entrant. Hem estat elàstics amb els terminis, també aconsellats per l’Ajuntament”, diu mentre recorda que “la carta que t’envien és simplement una notificació per avisar que el termini s’acaba al desembre, però no és una notificació oficial, i per tant no preveu encara la possibilitat de sanció, tot i que la ITE és obligatòria”.
Per a Gelabert hi ha molta diferència entre “la gent que viu a unacasa i més o menys l’ha mantenguda i les cases deshabitades”. A les cases habitades els problemes que es troben més sovint són als sòtils, “que precisament és l’espai menys visitat de la casa”. En canvi, quan un edifici està deshabitat, “hem trobat patologies greus. Hi ha menys voluntat d’arreglar-lo”. Segons l’arquitecta manacorina, entre les intervencions més necessàries hi ha “els reforços a bigues, la revisió de cobertes, teulades mig passades per ull…”. Gelabert comprèn que moltes d’aquestes obres són cares i per això “hi ha bastants de casos de gent que no ha volgut passar la inspecció”. En aquest sentit, aclareix que “a nosaltres ens paguen la visita, però no feim l’informe fins que la casa no està en condicions perquè sigui favorable, i així evitam haver de fer pagar dos informes”.

A banda dels elements estructurals apuntats, també calen sovint “intervencions a façanes, com cornises, balcons, sobretot…”.

A les cases més modernes els problemes solen venir a les bigues de formigó armat, “perquè si no està ben aïllat el ferro arriba a rebentar”. I com no podia ser d’una altra manera, també consta a molts dels informes la humitat “per capilaritat que puja des del terreny cap a les parets”. Això no fa que l’informe sigui desfavorable, aclareix Gelabert, però “és una patologia que ens trobam molt a les plantes baixes fins a una alçada de devers un metre”. En aquest sentit, diu l’arquitecta, “donam consells als propietaris perquè pal·liïn aquest problema, amb pintures transpirables, per exemple”.

I Perquè un informe sigui desfavorable, els danys han de ser estructurals: cornises, balcons, i patologies estructurals greus, com ara pilars a soterranis poc ventilats”.

Per Gelabert, “la iniciativa de la ITE és bona perquè hi ha elements que una persona que no hi entén no ho veu, fer les revisions està bé, però en els casos més greus és difícil que la gent ho vulgui arreglar”.

“Perquè sigui més àgil l’Ajuntament hauria de donar ajudes”

P

Pep Planissi és soci de Construccions Pep i Sion, una empresa de construcció que fa més de vint anys que fa feina. “N’hem fetes, d’obres per inspecció, a partir d’informes d’arquitectes”, diu, mentre recorda que en una d’aquestes obres “havíem entrat la llicència per comunicació prèvia. Eren uns reforços d’estructura sense tocar forjats, però va passar el zelador i ens va dir que allò ja era obra major…”. “Nosaltres hem actuat segons la ITE, ens enviaren carta que allò no era correcte i ara clienta i aparellador s’han de barallar per aclarir fins a quin punt tenen raó”.

Per a Planissi “el volum de feina que ens han suposat les obres per inspecció no ha estat important” i les feines que han hagut de fer han estat sobretot “a nivell estructural, com ara els reforços amb bigues metàl·liques, o també actuacions a qualque façana”. Segons aquest mestre d’obres, “perquè sigui més àgil l’Ajuntament hauria de fer unes ajudes, perquè el client fa el mínim, i ja li suposa una despesa important fer una ITE, entre arquitecte, obra, llicència, picapedrers…”. Planissi acaba confirmant que “només el fet d’estar tancada i no ventilada augmenta molt el deteriorament d’una casa. No pareix ver, però just que la pintis i la facis neta amb assiduïtat ja fa que la casa es mantengui bé i en bones condicions”.

“La Inspecció et dona una certa seguretat”

Joan Cubells és propietari d’una casa bastant gran al centre de Manacor, que va albergar un temps l’històric bar de la Reforma. “Ens va tocar l’any 2017, es basaren en una reforma que hi havien fet els anys cinquanta”, diu Cubells, que explica que “ara ja és fàcil trobar un tècnic que et faci l’informe però llavors tothom anava bastant desorientat. De fet, els qui ens feren l’informe a nosaltres ens digueren que era el primer que feien”. L’informe va ser favorable d’inici i no hagueren de fer cap intervenció a la casa, però sí que reberen la recomanació de millorar l’eficiència energètica, “perquè ens faltaven tancaments hermètics i dobles vidres”. Cubells veu positiva la inspecció “perquè et dona una certa seguretat sobretot d’espais de la casa que pot ser no visites gaire o que no saps veure si està bé o no. Ells es fiquen per tot i t’ho aclareixen”.

Back To Top
Search