skip to Main Content

Recull zootoponímic del terme municipal de Manacor

Antoni Pasqual Andreu recull en aquesta comunicació a les Jornades d’Història una mostra dels noms de llocs pertanyents al nostre municipi que tenen a veure amb qualque espècie animal. Els nostres avantpassats visqueren estretament vinculats a un món rural, on la presència d’animals, fossin domèstics o salvatges, era molt propera.
Així, molts d’espais del territori foren batejats segons la fauna que hi nidificava, hi pasturava, hi era reclosa, hi era capturada, hi cercava redós, etc.
Dins l’àrea del municipi es poden resseguir des del segle XIII topònims andalusins que perduren fins a temps actuals, tot un corpus arreplegat gràcies a les aportacions dels darrers camperols. Antoni Pasqual esmentà en la presentació que espera que aquest estudi serveixi per salvaguardar la memòria d’aquesta fauna que compartí espai amb els nostres avantpassats. La documentació usada ha estat basada en consultes realitzades a fonts orals, arxivístiques i cartogràfiques.
El recull s’ha classificat per grups i després per ordre alfabètic. S’han hagut de descartar topònims com determinats indrets viaris, perquè en un moment determinat el consistori decidí donar noms a determinats llocs de forma temàtica, com per exemple a s’Illot, on s’han dedicat carrers amb noms de peixos. També s’han descartat aquí les granges de polls, boals, etc., així com aquells topònims creats per un antropònim, com és el cas de son Amoixa.
Dins dels mamífers, es poden trobar topònims relacionats amb els bestiar porcí, boví i oví; bestiar que al capdavall són els que produeixen més topònims. Tenim també altres animals: ase, boc, camell (de l’època andalusí), cavall, conill, eriçó: el puig de l’Eriçó. Hi ha topònims referits també als moixos: gatzell, que sembla que seria una gasela. Es troben així també “geneta”, “cova de sa Geneta”, “mart”…
Els aucells també hi són ben presents, així es pot esmentar la cova des Coloms (Cala Varques), xoric i sebel·lí. S’han agrupat també alguns termes genèrics: es pot trobar així el puig Xoriguer, el puig de s’Àguila i puig Voltor, les coves des Virots, des Mussol,des Xoric, des Falcó i des Coloms, o la penya des Corb i la penya de s’Òliba. Es poden trobar dos turons denominats es Sebel·lins, també de ses Juies… topònims referits a oques. Altres topònims es refereixen a oronelles, perdius i milanes.
Pel que fa a rèptils i amfibis cal esmentar els topònims relacionats amb la serp: es clot de ses Serps a ses Cases Noves i es Fangar. I un altre recollit el 1654 és el camp de ses Serps; el 1726 consta un lloc de s’Espinagar denominat es Calàpet. Un topònim a considerar és també la cova de ses Tortugues, o de sa Tortuga, a can Frasquet, un topònim esdevingut pel fet que, un dia, trobaren al seu interior una tortuga morta.
Pel que fa als animals marins, la toponímia costanera ha donat mots relacionats amb el món dels pescadors: s’agulla, es gerret, morena, pagell, salpa, la cova des Eriçons a cala Morlanda i es Sard i sa Rata.
Pel que fa al món dels invertebrats cal esmentar els topònims relacionats amb l’abella: es turó de ses Abelles, es pla de ses Abelles; també tenim altres insectes o mol·luscs, com per exemple, sa Puça, s’Aranya, sa Mosca (vegem cala Mosca a na Morlanda, i el topònim de ses Mosquerasses, allà on es refugiava el bestiar als estius, datat al segle XIV). També tenim dos topònims coneguts com són un del segle XVII, na Caragol, a Llodrà i es parat Caragoler a sa Plana.
El replec d’aquesta nomenclatura abasta un període ampli en el temps, des de noms de propietats rurals andalusines del segle XIII fins a altres de recollits recentment dels darrers camperols de soca-rel. Per realitzar la recerca, dins aquests vuit-cents anys, ha estat obligatori la consulta de fonts arxivístiques, cartogràfiques, bibliogràfiques i orals, com s’ha esmenat abans.

Back To Top
Search