skip to Main Content

El servei municipal d’atenció a la dependència

El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manacor compta amb un Servei d’atenció a la dependència, hi treballen dues treballadores socials, deu treballadores familiars, i dues auxiliars de la llar, destinades a l’assistència de persones majors i a cobrir els diferents serveis que s’ofereixen: servei de teleassistència domiciliària, servei de menjador a domicili, servei d’ajuda a domicili, servei de préstec d’ajudes instrumentals i centres d’estades diürnes.

Per accedir a aquests serveis és un requisit demanar la valoració de dependència del govern, que determina si tenen un grau 1, 2 o 3. Quan tens el grau de dependència, segons la situació de la persona, pot accedir a aquests recursos. Els serveis tenen un copagament que va en funció de la pensió de la persona i del seu patrimoni, no hi ha ningú que pagui el mateix.
Per cada servei ha de fer una instància, presentar documentació, etc.

Servei de Teleassistència domiciliària
Un dels serveis és el de teleassistència. És un servei gratuït, d’emergència, destinat a persones que encara poden estar totes soles, però que tenen qualque dificultat. Duen penjat un botó i si tenen una situació de risc, cauen, etc. pitgen el botó, i acudeixen a assistir-lo. Actualment a Manacor hi ha devers 300 persones que reben aquest servei.

Servei de menjador a domicili
Un altre dels serveis és el de repartiment de menjar a domicili. A través d’aquest servei la persona paga 6, 30 euros per menú i li duen a ca seva. La furgoneta que reparteix el menjar té una capacitat de 20 o 22 menús, ara mateix en reparteixen una quinzena, però es calcula que aviat hi haurà llista d’espera. Les dues auxiliars de la llar són les que s’encarreguen d’aquest servei.

Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)
Gràcies a aquest servei, la gent que ho necessita pot rebre ajuda a casa seva, com per exemple: en la higiene personal, canvi de llençols, control alimentari, control de medicament. L’ajuda que rep sempre és de cuidats a la persona, no de neteja, només al seu redol.
Les hores d’ajuda que pugui rebre van en funció del grau de dependència que tengui, i el màxim són dues hores diàries.
Actualment s’atenen a Manacor 55 persones, hi ha llista d’espera. Les baixes que hi pugui haver són o bé perquè la persona passa a un centre de dia, a una residència, o per defunció.

Servei de préstec d’ajudes instrumentals (llits adaptats, grues)
L’objectiu d’aquest servei és que la família o cuidadors de la persona dependent valorin la utilitat d’aquestes ajudes instrumentals, mitjançant la seva contractació per un període de tres mesos, prorrogables fins màxim d’un any. El preu del servei ve regulat per la taxa municipal establerta.
Actualment no arriben a deu els usuaris d’aquest servei.

Centres d’Estades Diürnes Municipals
L’Ajuntament de Manacor té de dos centres d’estades diürnes, un a Manacor i l’altra a Porto Cristo.
Aquests centres tenen capacitat per atendre a 18 persones cada un i el seu horari és de 7.45h a 18.00h.
Els principals objectius dels centres d’estades diürnes són: per una banda, el manteniment de l’autonomia personal que encara disposa la persona i la prevenció de deteriorament de l’estat de salut mitjançant activitats terapèutiques i rehabilitadores; i per altra banda la descàrrega emocional i física que suposa pels familiars cuidadors que el seu familiar estigui atès a un centre especialitzat durant unes hores del dia, facilitant, a més del descans, la conciliació laboral i familiar.
La major part de places són via concertada amb el Govern, però l’Ajuntament es reserva dues places a Manacor i sis a Porto Cristo per casos de prioritat social, que no hagin fet tot el procés previ, però que necessitin entrar-hi de manera imminent.
Alguns dels serveis que s’hi ofereixen són: fisioteràpia, activitats lúdiques, tallers control sanitari, serveis socials, per si hi ha problemàtiques a la família, servei de transport, perruqueria, podologia, etc.
Actualment està coberta la demanda que hi ha. Tal com hem explicat abans, ningú paga el mateix. Per les places municipals, per exemple, són 422 euros.

Back To Top
Search