skip to Main Content

Una volteta per Son Serra de Marina…

Conten per cosa certa que poques setmanes després de la presa de possessió de Joan Monjo com a batle de Santa Margalida, el flamant primer edil va ser vist a Son Serra en companyia manacorina. Els qui feien la torniola al batle vilero, o els qui la rebien de part seva, qui sap, eren tres il·lustres homenots manacorins. Un era tennista, l’altre, vidrier. El tercer, germà del vidrier. De què devien parlar? El batle vilero ha parlat sempre d’un club nàutic a Son Serra… Inverteixen, però, els vidriers del tennis en clubs nàutics? El tennista té una barca bastant grossa, la devia voler dur allà i no poder-la veure del balcó de ca seva? El batle vilero té controlat aquell bocí de costa pam a pam, els devia voler oferir qualque urbanitzable? Ho sabrem mai? Passarà? Degueren fer tec?

Back To Top
Search