skip to Main Content

El PGOU se sotmetrà a aprovació inicial a finals de juny

El nou Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) se sotmetrà a aprovació inicial en el ple extraordinari de dilluns dia 27. Després de deu anys d’intents que no han fructificat, l’Ajuntament tornarà a provar de superar els obstacles que no han permès dotar Manacor del document urbanístic que ha de guiar el planejament del municipi, que encara es regeix per les Normes Subsidiàries aprovades l’any 1980 i que han estat sotmeses a 36 modificacions.

La comissió informativa d’Urbanisme de l’Ajuntament de Manacor ha acordat avui elevar al ple l’aprovació inicial del nou Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Manacor. Els cinc regidors representants de l’equip de govern hi han votat a favor i els quatre representants de l’oposició s’han abstingut.
Des del Departament d’Urbanisme destaquen que “el nou document proposa actuacions sostenibles en termes ambientals i econòmics”. El nou PGOU “redueix la superfície urbanitzable que es preveia a les Normes Subsidiàries, el creixement poblacional s’ajusta a la realitat actual i s’adapta als recursos naturals i energètics de què disposam”, expliquen els tècnics responsables del document. A més, “s’apropen les zones verdes al nucli de població actual”, “s’inclouen cinquanta elements més en el catàleg de patrimoni històric” i “es regula la instal·lació de sistemes d’obtenció d’energies renovables en sòl rústic d’acord amb el valor ambiental de cada terreny”, exposaren les mateixes fonts.
En termes econòmics “el document és sostenible perquè s’ajusten els espais lliures públics a la població prevista adscrivint-los sempre que ha estat possible a noves urbanitzacions”, expliquen els tècnics redactors del nou Pla General. Això significa que en la majoria de casos seran els propietaris dels terrenys en què es puguin desenvolupar noves urbanitzacions els que hauran d’aportar les zones verdes previstes.

Participació ciutadana
La regidora d’Urbanisme, Isabel Febrer, ha destacat que un cop aprovat el PGOU s’intensificaran els processos de participació ciutadana. El document estarà 45 dies laborables exposat al públic i es preveu que es doni a conèixer en una trobada oberta amb els veïns. A més, una quarantena d’organismes supramunicipals hauran de comprovar que el nou Pla General d’Ordenació Urbana de Manacor respecta la regulació i la legislació existent.
Abans de l’aprovació definitiva s’hauran d’estudiar els informes emesos pels organismes supramunicipals amb competències sobre les matèries que ordena el nou Pla General i també les al·legacions que s’hi puguin presentar.

Back To Top
Search