skip to Main Content

“Amb la nova aigua potable minvaran molt el consum de sabó i els problemes de dermatitis”

Fa un any llarg que està en marxa la potabilitzadora pilot i està a punt de licitar-se la que donarà aigua a tot el nucli de Manacor. Amb parlam amb Catalina Pasqual, la tècnica que se’n cuida.

Quin consum diari té la potabilitzadora pilot?
La potabilitzadora està en funcionament de les sis del matí a les 12 del vespre. La planta produeix 24 metres cúbics cada hora. A les dues fonts que hi ha davant el dipòsit es consumeixen 5.000 litres cada dia. Els litres potabilitzats que no es consumeixen a les fonts s’aboquen a la xarxa general.

Aquests litres que es potabilitzen serien suficients per a dos sectors.
Sí, que encara no estan en marxa. Aquesta aigua abastiria el sector 24, que és el del Serralt i el 25, que és el de la Volta. Hem dividit Manacor en un total de 47 sectors.

Explica’ns el procés de potabilització.
Agafam l’aigua que extreim dels aqüífers i la feim passar primer per un prefiltre que elimina els sòlids en suspensió que pugui contenir l’aigua. Després la passam per una ultrafiltració més fina, i finalment se’n va a l’osmosi, que lleva mol·lècules i altres elements dissolts dins l’aigua, fins a la mida dels nitrats i altres substàncies com els carbonats i els sulfats.

Podem dir que en haver passat aquest primer procés l’aigua és destil·lada?
Pràcticament ho podríem dir, perquè conté molt poques substàncies. Però després mesclam aquesta aigua obtinguda amb una part de l’aigua que havíem passat per la ultrafiltració i no per l’osmosi. Així l’aigua torna agafar part del carbonat que havia perdut i queda equilibrada. L’aigua que surt de l’osmosi no és potable. L’aigua que surt d’aquest darrer procés sí que ja ho és.

Això vol dir, si no ho he entès malament, que l’aigua recupera alguns nitrats dels que havia perdut.
Exactament. Abans d’entrar a la potabilitzadora l’aigua té els nitrats a 100. Amb l’osmosi els abaixam a 5. Després la mesclam i arribam a uns nitrats de 30 o 35, que és apta per al consum humà. Finalment la passam per un dipòsit de calcita, per ajudar a aquest remineralització.

Quants de litres d’aigua potable faran falta per abastir Manacor?
Ara treim 6.500 litres diaris. Idò els mateixos més el rebuig de la potabilitzadora, que és un vint per cent d’aquesta aigua.

És un procés igual que el d’una dessaladora, quant a rebuig d’aigua?
No. El rebuig d’una dessalinitzadora és d’un cinquanta per cent de l’aigua. A més, el consum elèctric és molt més elevat. A una dessaladora es consumeixen entre 2 i 3 kWh per metre cúbic amb bombes capaces de treballar a 70 atmosferes, en canvi amb la desnitrificadora el consum és de 0,5 kWh per metre cúbic, amb pressions d’entre 7 i 10 atmosferes. L’impacte de la desnitrificadora és molt més baix en general.

Els avantatges seran molts, amb l’aigua potable.
Sí, per exemple es reduirà molt el consum de sabó, i els problemes de dermatitis disminuiran.

Quin volum tendrà la nova potabilitzadora?
Tendrà tres línies. És a dir produirem 6.600 metres cúbics per dia, però tendrem una tercera línia de reserva. Això vol dir que tenim un potencial de producció de 10.000 metres cúbics per dia. El volum de la potabilitzadora serà més o menys el triple de l’actual.

Back To Top
Search