skip to Main Content

Garantit el subministrament elèctric a les famílies amb menys recursos

Endesa i l’Ajuntament de Manacor han signat un conveni amb la finalitat de facilitar i agilitar les ajudes destinades al pagament de llum a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica i evitar, així, el tall de subministrament per impagament. L’acord ha estat subscrit pel director general d’Endesa a Balears, Ernesto Bonnín i el batle de Manacor, Miquel Oliver i Gomila. Per la seva banda, Endesa facilitarà els pagaments dels habitants del municipi amb la finalitat d’evitar el tall de subministrament. Per tant, des del moment en què l’empresa rebi la comunicació municipal que el titular del servei és receptor de l’ajuda, suspendrà el tall de llum al domicili afectat.

A partir de la signatura d’aquest acord entre Endesa i l’Ajuntament de Manacor, es determinarà el pagament del deute en concepte de subministrament d’energia dels usuaris de serveis socials, segons les valoracions pertinents elaborades pels professionals dels centres de Serveis Socials. Així, s’abonaran les quantitats que determinin aquests professionals i avisaran a Endesa d’aquesta circumstància perquè no es doni l’ordre de tall de subministrament.D’aquesta manera, les factures energètiques que generin les famílies amb major risc de vulnerabilitat seran assumides pel municipi, garantint així que no es produirà el tall del subministrament.

Aquest conveni s’adhereix al conveni marc que es va signar el 2014 entre Endesa i la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), entitat que representa als ajuntaments associats a l’hora d’establir les relacions de caràcter general amb Endesa. El conveni marc signat amb la FELIB s’emmarca dins de la Directiva 2009/72/CE de 13 de juliol de 2009 sobre les normes comunes per al mercat interior d’electricitat que obliga als Estats Membres de la Comunitat Europea a adoptar les mesures adequades per garantir el subministrament elèctric als consumidors més vulnerables.

Back To Top
Search