Skip to content

Joan Gaià a Policia i la unificació d’Urbanisme i Activitats, principals novetats de la remodelació de l’equip de govern

 

Canvis a l’equip de govern. S’incorporen a l’àrea de Batlia i Interior els animals de companyia i cans perillosos, Participació ciutadana, Associacionisme, Voluntariat, el Registre d’entitats ciutadanes i es crea la competència de l’Agenda 2030 d’objectius de desenvolupament sostenible. L’àrea d’Urbanisme, Habitatge i Activitats incorpora les llicències d’activitat i les llicències de publicitat dinàmica i estàtica. L’àrea de Medi Ambient i Mobilitat incorpora la competència en Benestar animal. Serveis Generals i Comunicació incorpora Energies renovables i optimització d’energia i Enllumenat públic. Joan Gaià passa a ser delegat especial de Policia, Animals de Companyia i Cans Perillosos.

El batle Oliver s’explica
“No hi ha hagut cap conflicte ni en les responsabilitats que s’han intercanviat Carles Grimalt i Núria Hinojosa ni en les que ens hem intercanviat Joan Gaià i jo mateix. Es tracta d’un canvi que cerca optimitzar el funcionament de l’equip de govern”. Així s’expressava el batle Miquel Oliver en declaracions al nostre mitjà. Oliver, entorn de la denominació de “delegat especial” i “delegat” ens explicava que els “especials” “són els que reben l’encàrrec de la delegació per part del batle, que no pot assumir tot allò que té assignat, en canvi els altres delegats són els que tenen una tinença de batlia, que ja assumeixen aquella competència més directament. Al cap i a la fi, suposa el mateix una cosa que l’altra”.

Pel que fa als canvis proposats, el batle diu que “calia un impuls a policia, i per això hi posam un delegat específic, a més moltes de les qüestions que es plantegen a policia tenen a veure amb personal, i Joan Gaià ja és el delegat de Recursos Humans. Pel que fa a Participació, ho assumesc jo com a batle per impulsar el teixit participatiu i associatiu en vistes a la situació post-covid. També farem una revisió del registre d’entitats que hi ha a Manacor”. Pel que fa al canvi entre les competències de Carles Grimalt i Núria Hinojosa, Oliver explica que “Urbanisme i Activitats feien feina per separat quan des de sempre havíem vist que es necessitaven l’una a l’altra”. Oliver també ha volgut destacar que “es crea una delegació nova que és la d’Objectius 2030 de desenvolupament sostenible”. El departament d’Activitats s’ubicarà també físicament al costat del d’Urbanisme quan aquest pugui situar-se a l’edifici de Ca’n Bauçà.

Back To Top
Search