skip to Main Content

“En el moment de la mort se’ns plantegen interrogants”

Com afronta la nostra cultura, atenent la tradició judeocristiana d’on venim, el moment de la mort?
Veig una contradicció entre el fet d’ocultar un poc tot el que envolta la mort i sortir-ne com mésaviat millor. Hem perdut molt les tradicions d’un temps. Primer els morts es vetlaven a
la casa i hi anava el capellà. I en canvi, per la televisió ens mostren morts cada dia, i de la forma més cruel possible per cridar l’atenció.

Amb el canvi de la societat es dóna un canvi en la vivència de la mort, estam menys preparats per afrontar-la?
Hi ha una gran diferència entre els països occidentals i els de Sud-amèrica o Àfrica, on es viu la mort d’una forma totalment diferent. Allà és un tema natural i s’espera amb naturali-
tat. Aquí el que es demana és que el malalt no patesqui.

L’aproximació a la mort desperta sentiments religiosos o espirituals fins en aquell moment amagats o directament negats?
Sí que passa. M’he trobat amb persones que no eren gent d’església. Les he conegudes i tractades i poc abans de morir-se, hem fet una xerrada i s’han confessat i han volgut combre-
gar o simplement tenir una xerrada amb mi, i això ho tenc constatat. Ara bé, així com va ser una bona notícia la legalització del divorci o que no fos obligatori haver-se de casar per l’església, també esticcontent que la gent que no vulgui funeral pugui no tenir-ne. En molts de casos, igualment, no feim funeral, però sí una pregària pel difunt al tanatori. En arribar al moment de la mort, es plantegen interrogants fins aleshores inexistents.

Heu conegut una minva de demanda de funerals els darrers anys?
Hi ha un increment del que afirmes. El mínim mínim són els qui no volen res de res. Hi ha famílies que diuen: “No volem que se’n vagi com un ca”, i per això demanen una pregària al tanatori. La gran majoria conserva la tradició del funeral. Però també som comprensius amb els qui no volen res, perquè són conseqüents amb el que pensen. És cert que darrerament hem notat una petita baixada en la demanda de funerals.

Back To Top
Search