Skip to content

Anida haurà de pagar 100.000 euros de multa per les seves afectacions al medi ambient

El TSJIB condemna l’antiga propietària dels terrenys de Majòrica per no fer cas dels requeriments de descontaminació del solar

Tal com ja anunciaren alguns mitjans de comunicació el 10 de febrer es conegué la sentència judicial que obliga Anida Operaciones Singulares, anterior propietària del solar de la fàbrica de perles Majòrica, al pagament d’una multa de 100.000 euros per desatendre la descontaminació dels terrenys de la fàbrica.

En aquest sentit, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears desestima el recurs presentat per Anida, que s’haurà de fer responsable d’una infracció molt greu per al medi ambient. Aquesta empresa feu cas omís de diversos requeriments de l’administració per tal de posar punt final a un “inacceptable escenari en matèria de residus”.

El subsol d’aquest solar, ubicat entre la via Majòrica i els carrers de Pedro Riche, dels Creuers i de Mn. Joan Aguiló, s’havia declarat contaminat per la Conselleria de Medi Ambient el 2010, quan s’obligà Majòrica, com a responsable de la situació, a la descontaminació de la zona. Més endavant, ja el 2013, i un cop adquirits els terrenys per Anida, es van descobrir dos dipòsits subterranis, amb restes de material químic, sota les construccions enderrocades.La situació, de la qual ningú es volia fer respon­sables, ens abocà al 2016, quan la Conselleria de Medi ambient instà Anida amb un requeriment per descontaminar els terrenys en un termini màxim de 15 dies.A partir d’aquí, l’empresa rebé diversos avisos per a la retirada dels residus, però l’inici del procés sancio­nador “per no atendre els successius requeriments”, començà el 2018, quan agents de Medi Ambient varen visitar el solar i comprovaren que no s’havia iniciat cap tasca de retirada dels dipòsits ni dels residus.

En aquest sentit, segons el TSJIB “no hi ha dubte que els fets imputats són clars” i que “es concreten en els successius incompliments per l’ara demandant dels diversos requeriments”. Tot i reconèixer que fou Majòrica la responsable de la contaminació dels terrenys, la sentència, contra la qual no hi ha cap recurs de cassació, assenyala que “tampoc hi havia cap dubte que el demandant va quedar compromès a través del Pla d’actuació a descontaminar el terreny”.

Ens hem posat en contacte amb Anida Operaciones Singulares, que s’haurà de fer càrrec de la sanció, per saber si tenen pensat presentar cap recurs de cassació davant la sentència del TSJIB i per conèixer la seva pers­pectiva sobre la situació, però no han donat resposta a les nostres preguntes.

El batle de Manacor i responsable de l’àrea d’Urbanisme, a qui li hem demanat què implica, per a l’Ajuntament, aquesta sanció, assegura que “el conflicte desapareix en el moment que se certifica la descontaminació dels terrenys. Era necessari que el solar estigués descontaminat i per això es presentà una demanda al TSJIB. En aquest sentit, des del punt de vista de l’Ajuntament i urbanísticament parlant, és irrellevant la sanció, ja que per a nosaltres, no suposa cap canvi. Perquè es pugui entendre, i sap greu posar un exemple així, és com quan es multa algú per excés de velocitat; aquesta sanció no és rellevant per a l’Ajuntament”.

 

Back To Top
Search