skip to Main Content

Més cohesió social, més informació i menys discursos de l’odi

En el darrer Ple municipal va tenir lloc l’aprovació inicial del nou Reglament per a la regulació de les prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament de Manacor, que substituirà l’actual de l’any 1997. Una posada al dia ben necessària.
L’Ajuntament de Manacor, per mandat de la Constitució i d’altra normativa, contempla l’atenció a les persones empadronades en situació de vulnerabilitat social. Per això, compta amb l’eina de les prestacions econòmiques abans esmentades per a “atendre necessitats puntuals urgents i bàsiques de subsistència, a més de donar suport a processos personals d’inserció social”.
Després d’haver seguit l’explicació de la regidora de Serveis Socials Carme Gomila i el debat posterior, vaig pensar que seria bo parlar d’aquest Reglament i del seu contingut i rebatre molts rumors i certes falsedats que s’escampen, sense gaire rigor, de com atorguen els ajuts econòmics els Serveis Socials de Manacor. Davant això, res millor que la informació contrastada i l’anàlisi de les fonts documentals.
El Reglament deixa clar que les prestacions seran de caire puntual i que són un complement d’un pla de treball que té com a objectiu assolir un “major nivell d’autonomia personal i social” i evitar, així, la “repetició de la situació”. Per tant, no és cert que els ajuts es donin a canvi de res ni, molt menys, que pretenguin que aquella persona o família els rebi per sempre més. El nou document insisteix en el seu caràcter extraordinari, i que el seu màxim objectiu és “evitar que la situació es faci crònica”.
Com no podia ser d’altra manera, el Reglament deixa ben fixat quins són els requisits per a poder optar a les prestacions: entre d’altres s’esmenta el fet d’estar empadronat i residir al nostre municipi, no rebre ajuts d’altres Administracions que puguin cobrir la totalitat de la necessitat d’aquella persona o família, o l’obligatorietat d’acreditar si hi ha menors en edat d’escolarització obligatòria assisteixen de manera regular als centres educatius.
Davant la creença que els ajuts es donen “a la carta” a canvi de res, el Reglament posa l’èmfasi en el fet que les persones perceptores estan obligades a acceptar i a fer el seguiment del pla de treball acordat amb les professionals dels Serveis Socials. Aquest pla de feina establirà el termini d’avaluació del compliment i l’adequació de les característiques, quins són els objectius a assolir, i també els compromisos entre les parts.
Hi ha un altre apartat en què s’expliquen els criteris que des dels Serveis Socials es faran servir per a la concessió dels ajuts, entre els quals hi figura la valoració social i econòmica dels possibles beneficiaris entre altres aspectes. Per exemple, per conèixer la situació social es duran a terme les entrevistes individuals i familiars necessàries amb les persones interessades, visites domiciliàries i altres actuacions tècniques. Tot des d’un punt de vista objectiu, tècnic i professional, com no pot ser d’una altra manera.
Com tot reglament, el document contempla apartats com el règim de sancions que s’aplicarà si un possible beneficiari no s’ajusta a les condicions pactades, falseja la documentació o no és curós en l’acompliment dels compromisos adquirits.
Com a ciutadà del nostre municipi, com a militant de Més-Esquerra de Manacor, com a persona que fa feina en el món sindical, preocupat per la cohesió social i la convivència, consider molt positiva l’aprovació del Reglament; també perquè ofereix seguretat a les persones que fan feina en els Serveis Socials. I perquè dona raons i arguments en contra dels rumors i dels discursos de l’odi cap als sectors més vulnerables de la societat.

Back To Top
Search