Skip to content

Els Serveis Socials han atès 4.274 famílies durant el 2016, la gran majoria de nacionalitat espanyola

“Molta més gent de la que l’opinió pública es pensa s’acosta als Serveis Socials municipals per demanar orientació, ajudes o per participar en formació o en els projectes de participació ciutadana”, ha explicat la regidora de Serveis Socials, Maria Isabel Bauzà durant la presentació de la memòria de l’any 2016 del departament que dirigeix. “Estam oberts a tothom i volem que la gent perdi la por a venir, oferim molts projectes a la població que no té cap tipus de necessitat i tot plegat fa que tot i que minvin les dificultats derivades de la crisi econòmica es mantinguin estables les xifres d’usuaris que atenem”, afegí Alba Frechilla, la tècnica coordinadora dels Serveis Socials de Manacor.

I és que tan com han explicat les responsables de l’àrea de Serveis Socials, la tasca del departament es divideix en tres branques: el servei individual i familiar, el treball grupal i el treball comunitari. “Quan parlam de servei individual i familiar estam parlant de gent que ve a demanar informació i orientació per superar les dificultats, a demanar eines per fer possible la seva inserció laboral i social o a tramitar prestacions d’ajudes econòmiques”, explicà Maria Isabel Bauzà. Duant el 2016 s’ha treballat amb 1.230 expedients, que poden ser unipersonals o incloure famílies senceres. “El perfil majoritari, que respòn al 41% dels expedients, són famílies espanyoles i la majoria de peticions responen a demandes de caràcter familiar”, afegí la regidora.

Pel que fa a les necessitats detectades pels professionals del departament, destaquen les famílies que demanden informació o orientació quant a recursos i serveis. També hi arriben famílies, amb dificultats econòmiques, per cobrir necessitats o persones amb dificultats per accedir al mercat laboral i darrerament hem notat un augment de parelles amb fills en procés de ruptura que venen a demanar assessorament.

El servei municipal de Dependència durant el 2016 ha atès 544 usuaris, els quals són els beneficiaris dels centres de dia municipals, del servei d’ajuda i menjar a domicili, el servei de teleassistència o el servei de préstec d’instrumental com llits articulats o grues de mobilització.

Pel que fa a les ajudes econòmiques concedides tant la regidora com la tècnica del departament han volgut destacar que “totes les ajudes es concedeixen d’acord amb un pla de feina, això vol dir que tots els beneficiaris han adquirit un compromís de canvi i de fer feina per deixar de necessitar l’ajuda dels Serveis Socials”, ha explicat la tècnica Alba Frechilla. Així s’han concedit 131.315 euros en ajudes per cobrir necessitats bàsiques, formació, la compra de medicaments o l’educació dels fills mitjançant les quals s’ha beneficiat a 481 famílies.

Treball grupal i comunitari
Una altra de les branques dels Serveis Socials és la dels projectes que s’emmarquen en el treball grupal, els quals s’iniciaren durant l’octubre i abastaren només tres mesos del 2016. “Estam parlant de grups de pares d’adolescents, grups d’acompanyament a l’adolescència o tallers de comunicació per a la inserció social i laboral on hi han participat 180 persones”, ha explicat la regidora.

 

Publicitat

I pel que fa al treball comunitari, s’han mantingut trenta-quatre cursos o projectes oberts a tothom i que fan feina en l’àmbit educatiu, de formació per adults i en participació ciutadana per on han passat 2.293 persones.

Quant a reptes de futur la regidora Maria Isabel Bauzà ha destacat que “volem millorar encara més el funcionament del departament amb el nou Reglament d’organització i funcionament del Departament de Serveis Socials i el Pla de qualitat que estam implantant. A més volem seguir fent feina per impulsar el Pla d’igualtat i obrir més punts d’atenció al municipi”.

Back To Top
Search