skip to Main Content

“No hi ha places suficients i això pressiona a l’administració local per crear-les”

Mateu Marcè (Manacor, 1986) és el delegat d’Educació a l’Ajuntament i ara treballen per garantir la gratuïtat de l’escolarització dels infants de 2 a 3 anys.

La gratuïtat de l’escolarització de 2 a 3 anys, a quantes aules i infants beneficia a Manacor?
Si xerram de la part municipal, tenim dues escoles d’infantil d’aules de 0 a 3 anys. I d’aquesta etapa, de 2 a 3, que és on oferim l’escolarització gratuïta de 4 hores diàries, tenim dues aules a Son Boga i dues a Nins i Nines. Si són 18 infants per aula, hi ha uns 72 al·lots. A part de les escoles autoritzades a Porto Cristo i Manacor, hi ha dues possibles noves autoritzades. A més, ra estam en vies de creació de places. Estam a punt de treure a licitació del projecte de Porto Cristo i aviat, la construcció de la de s’Illot. S’espera que el setembre del 2024 estiguin operatives.

Quants alumnes de 2 i 3 anys hi ha?
Entre 400 i 450. Podem arribar a cobrir una quarta part de la demanda i la cosa adient és cobrir un 30% del total de les places. Ara mateix, les escoles privades fan l’esforç d’autoritzar-se. Aquestes guarderies han fet una gran funció, però no són centres considerats educatius perquè no estan autoritzats. S’està pitjant perquè ho facin i es puguin adherir a una sèrie d’ajudes i drets.

Encara hi ha dubtes sobre la gratuïtat. Exactament qui i com se’n poden beneficiar?
Són quatre hores d’escolarització gratuïtes. L’escola matinera, el menjador i la recollida continuen amb el seu preu. Dia 15 d’agost va sortir una proposta de conveni des de conselleria per tal que els ajuntaments poguessin modificar les seves quotes a fi d’entrar dins el conveni i convertissin en gratuïta l’escolarització de 2 a 3 anys. Això implica una modificació d’ordenances, la qual no es pot dur a terme en un mes. Per això, s’ha tret el decret que permet suspendre les quotes.

Preveis més serveis gratuïts?
La intenció és que sigui igual que el que hi ha a les escoles de primària i secundària: gratuïtat a l’etapa d’escolarització i els altres serveis de pagament. Està per veure si seran els 10 mesos com es contempla a la subvenció, o si en seran més. Tenim obert 11 mesos i la gratuïtat només és per 10.

A l’Ajuntament què li suposa aquest decret?
Un esforç per preparar tota la documentació i que es faci efectiu el conveni. Consideram que és bo que les famílies tenguin la gratuïtat de l’etapa d’escolarització, però ens suposa pressió per crear més places.

No afecta a tots els centres. Es pot fer res perquè hi hagi igualtat de condicions?
En aquest cas no podem fer cap classe d’acció perquè és una competència de la conselleria, que el que fa és regular les etapes educatives i ara fa un desplegament de la LOMLOE que diu que l’escolarització de 0 a 3 ha de ser gratuïta. La competència de crear places i gestionar els serveis és municipal, però amb ajuda subvencionada i de supervisió.

Hi ha crítiques vers el Decret Llei. Quina valoració en feis?
Jo crec que tot el que sigui facilitar a les famílies sempre és bo i la d’ara és una passa important. És ver que no hi ha places suficients i això pressiona a l’administració local per crear-les. La demanda és molt més alta i no la podem oferir. La valoració és positiva pel fet de crear places a un cost més assequible. Tot i que no acaba de ser conciliació perquè són 4 hores, alleugera una part de la despesa mensual. Crec que la reflexió hauria de ser la següent: si és una etapa educativa i la competència en educació recau en la conselleria, en el futur, aquesta competència que requereix una gestió i planificació més alta, s’hauria d’assumir des de la conselleria.

Quin seria l’escenari desitjat?
Com a més població arribàssim, millor. L’escenari perfecte seria que fos gestionat des de conselleria com a etapa educativa o es dotés de més instruments als ajuntaments.

Back To Top
Search